Άννα Σφακιανάκη

avatar maleΆννα Σφακιανάκη

Θέση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας (Πανεπιστημιακή Υπότροφος)

Γραφείο: 102
Ώρες γραφείου: Τρίτη 13:30 - 14:30 και κατόπιν συνενόησης
Τηλέφωνο: 2831077226
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: anna.sfakianaki@uoc.gr
Αναλυτικό βιογραφικό (.pdf)


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πτυχιούχος Φιλοσοφικής Παν/μίου Ιωαννίνων, Κοινωνιολογίας, Παν/μιο Κρήτης, 

ΜΕd: «Θεωρία, Πρακτική, Αξιολόγηση διδασκαλίας», 

PhD, Πανεπιστήμιο Κρήτης: «Προσεγγίζοντας τη γλωσσική διδασκαλία στο Γυμνάσιο μέσα από τις αρχές της Κριτικής Παιδαγωγικής».

 

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ

2022-23: Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης

2001-2003: Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Διδακτικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση.

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ.

Σφακιανάκη, Α. (2015). Η συμβολή της τεχνολογίας στη δια βίου εκπαίδευση- μάθηση των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των διαδικτυακών κοινοτήτων μάθησης. Στα πρακτικά του συνεδρίου του Νέου Παιδαγωγού, Αθήνα, Ευγενίδειο ίδρυμα 7-8 Νοεμβρίου, σ. 1063-1073. 

Σφακιανάκη  Σημαντηράκη, Ά. (2016). Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας κατά τη μετατροπή του λογοτεχνικού κειμένου σε ταινία μικρού μήκους. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνία και Σχολείο: μια σχέση υπό διαπραγμάτευση, τόμος Β΄, σ. 336-343.  Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης, 13-15/05/2016.

 Sfakianaki, A. & Katsarou, E. (2017). Teacher-Researchers’ Discourse as Evidence for their Professional Development Towards a Democratic School. In 2nd International Conference: “Literacy and Contemporary Society: Spaces, Discourses, Practices”, Nicosia, Cyprus, pp. 566- 579. 28-29 /11/2017

Sfakianaki, A. (2017). Collaborative action research as a pivot for democratic school development. In Gounari, P., Liambas, A., Drenoyianni, H., & Pavlidis, P. (Eds) (2019). Rethinking Alternatives to Neoliberalism in Education”. Proceedings of the 7th International Conference on Critical Education. ISBN: 978-960-243-712-4, Volume I, pp. 251/259-270.

Σφακιανάκη, Ά (2021). Ο μετασχηματισμός των ταυτοτήτων των εκπαιδευτικών ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους σε συνεργατική έρευνα-δράση. Στα πρακτικά του 6ου Παν/νιου Συνεδρίου Εκπαίδευση και Πολιτισμός στον 21ο αιώνα, ΕΚΕΔΙΣΥ, Αθήνα, 23-25 Απριλίου,  τόμος Ε΄, σ. 216-227

Σφακιανάκη, Ά. (2021). Γραμματισμός και ταυτότητες εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών μέσα από τα Προγράμματα Σπουδών του 2003 και του 2021 στη γλωσσική διδασκαλία. Στα πρακτικά του 7ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου ΙΑΚΕ «Κοινωνική ευαλωτότητα και ανάπτυξη: Προκλήσεις στην εκπαίδευση, την οικονομία και τον πολιτισμό», τόμος Β΄, σελ.316-325

Σφακιανάκη, Ά. (2021). Γλωσσική διδασκαλία και μαθητικές ταυτότητες. Στα πρακτικά του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, 15-17/10/2021, Λάρισα, Τόμος Β, σ.1125 - 1132.

Sfakianaki, A. (2019). Critical pedagogy as a transformative attempt of personal experience. Νέος Παιδαγωγός, τ. 15, σ. 610-619.

Σφακιανάκη, Α. (2019). Το συντηρητικό σχολείο και οι ανισότητες στην εκπαίδευση Νέος Παιδαγωγός, 15, σ. 670-679.

 Σφακιανάκη, Α. (2020). Ο μετασχηματισμός των βιωμάτων των μαθητών/τριών στο πλαίσιο της Κριτικής Παιδαγωγικής και της έρευνας-δράσης. Educationext, 4, σ. 257-265

Σφακιανάκη, Α. (2020). Προσεγγίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο της Κριτικής Παιδαγωγικής. I-teacher, τ. 25, σ. 91-101. 

Σφακιανάκη, Α. (2021). Γλωσσικές ταυτότητες της διαφοράς: Η συνάντηση του γλωσσικού ιδιώματος με τη γλωσσική νόρμα του σχολείου. i-Teacher, 26, σ. 39-47.

Σφακιανάκη, Α. (2021). Η εμπλοκή στη συνεργατική έρευνα-δράση στο πλαίσιο των αρχών της Κριτικής Παιδαγωγικής: Σκοπός, κίνητρα, ταυτότητες συμμετεχουσών. I-Teacher, 26, σ. 65-73. 

Σφακιανάκη, Α. (2021). Literacy and teachers/students identities through the 2003 Curricula in Language Teaching /Γραμματισμός και ταυτότητες εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών μέσα από τα Προγράμματα Σπουδών του 2003 στη Γλωσσική διδασκαλία. International Journal of Educational Innovation. Vol. 3, Issue 1, pp. 19-27.  

Σφακιανάκη, Ά (2021). Ανισότητες στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αντισταθμιστικές προοπτικές και ταυτότητες «αποτυχημένων» μαθητών/τριών. Νέος παιδαγωγός on line,  23, σ. 189-199. 

Σφακιανάκη, Ά. (2021). H συμπερίληψη της ταυτότητας των δίγλωσσων μαθητών/τριών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Νέος παιδαγωγός on line,  25, σ. 299-307