Οι Διδακτορικές Σπουδές του Τμήματος αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, στην ανάπτυξη της επιστήμης και στη διαμόρφωση άριστων ερευνητών στο πεδίο της Φιλοσοφίας. Για την εγγραφή στον τρίτο κύκλο σπουδών του Τμήματος προϋποτίθεται η κατοχή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ή Διδακτορικού Διπλώματος, κατά κανόνα σε συναφές γνωστικό αντικείμενο. Για τη διαδικασία αίτησης εισαγωγής στον Γ' κύκλο σπουδών του Τμήματος, όπως και για τη διαδικασία έγκρισης του θέματος της διατριβής και ανάθεσης της επίβλεψης,  παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.

 

 

 Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών

 

 Προκήρυξη και Διαδικασία Επιλογής

 

 Υποψήφιοι Διδάκτορες Τμήματος

 

 Διδάκτορες Τμήματος