Έγκριση Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Τακτική συνεδρίαση 383η/15-02-2018)

Έχοντας υπόψη:

 1. Το π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239/τ.Α'/1973) περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, το ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310/τ.Α'/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν.δ. 87/ 1973 (ΦΕΚ 159/τ.Α'/1973) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ (Α' 310), το ν. 259/1976 (ΦΕΚ 25/τ.Α'/1976) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983, (Φ.Ε.Κ. 48/τ.Α'/15.04.1983) - Αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης... , καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης.
 2. Την αριθμ. 6/10-2-2016 (ΦΕΚ 82/τ.ΥΟΔΔ/18-02-2016) και την υπ' αριθμ. πρωτ. 31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική πράξη της Αναπληρώ- τριας Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, όπου διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητής Οδυσσέας Ζώρας έχει εκλεγεί ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
 3. Την υπ' αριθμ. 17070/01-12-2017 (ΑΔΑ: 9ΙΖΔ469Β7Γ- ΟΞΛ) πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, στις 01-12-2017 σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α'/04-08-2017 για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 όπως ισχύει.
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α /2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/ τ.Α'/21.11.2013), καθώς και την κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ' αριθ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865 ΈΞ2010/30-09-2010 απόφαση.
 5. Τις διατάξεις των άρθρων 13, παρ. 2 σημείο (ιε) σε συνδυασμό με το άρθρο 31 παρ. 1 σημείο (α), το άρθρο 45 παρ. (2) και το άρθρο 85 παρ. 6 σημείο (β) του ν. 4485/2017.
 6. Το με Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1854/15-02-2018 έγγραφο της Αναπληρώτριας Γραμματέως του Τμήματος Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης Θεοδώρας Ροζάκη.
 7. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ' αριθμ. 192η/ 17-01-2018 Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, σχετικά με το παρόν θέμα.
 8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα- λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει και εγκρίνει:

Τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπως αυτός κατατέθηκε στη Σύγκλητο και έχει ως ακολούθως:

Α. Γενικές διατάξεις

Ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών εξειδικεύει το προβλεπόμενο από τον ν. 4485/2017 θεσμικό πλαίσιο για τον τρίτο κύκλο σπουδών στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Οι Διδακτορικές Σπουδές (Δ.Σ.) του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, στην ανάπτυξη της έρευνας και στη διαμόρφωση ερευνητών στα πεδία της Φιλοσοφίας, των Επιστημών της Εκπαίδευσης, της Κοινωνιολογίας, της Ψυχολογίας, και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας.

Η δομή, η οργάνωση και η λειτουργία των Δ.Σ. του Τμήματος διέπονται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και των κανονιστικών κειμένων του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Φιλοσοφικής Σχολής και του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, καθώς και από τον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (ΦΚΣ) είναι αρμόδια να κρίνει και να διευθετήσει κάθε οργανωτικό, διοικητικό ή ακαδημαϊκό ζήτημα των Δ.Σ., του οποίου η ρύθμιση δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ή τα λοιπά κανονιστικά κείμενα του Πανεπιστημίου Κρήτης, της Φιλοσοφικής Σχολής και του Τμήματος, ή από τις αποφάσεις των παραπάνω αρμοδίων οργάνων ή τον παρόντα Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών. Η Συνέλευση του Τμήματος ΦΚΣ είναι επίσης αρμόδια για κάθε ζήτημα ερμηνείας του παρόντος Κανονισμού.

Β. Εισαγωγή Φοιτητών

Β.1. Προϋποθέσεις

Για την εγγραφή στον τρίτο κύκλο σπουδών του Τμήματος ΦΚΣ προϋποτίθεται η κατοχή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ή Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) συναφούς αντικειμένου ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμου και αναγνωρισμένου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών ή Δ.Δ. ομοταγούς και αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4485/2017.

Κατ' εξαίρεση και ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση της τριμελούς επιτροπής όπως ορίζεται στο αρ. 38.3 του ν. 4485/2017 μπορούν να εγγραφούν ως υποψήφιοι διδάκτορες (α) κάτοχοι Δ.Μ.Σ. ή Δ.Δ. μη συναφούς αντικειμένου και (β) μη κάτοχοι Δ.Μ.Σ. οι οποίοι διαθέτουν αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο, αντίστοιχο ποσοτικά και ποιοτικά των ερευνητικών εργασιών που προβλέπει το οικείο Π.Μ.Σ. του Τμήματος ή είναι υπότροφοι αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες οφείλουν να έχουν επαρκή γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας επιπέδου Γ1 ή ανώτερου, όπως προκύπτει από σχετικούς γλωσσικούς τίτλους σπουδών ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών που έχουν διεξαχθεί σε ίδρυμα της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας δεν διαθέτει σχετικό τίτλο σπουδών η πιστοποίηση της γνώσης μίας ξένης γλώσσας γίνεται από το Τμήμα ΦΚΣ μέσω γραπτής εξέτασης.

Για τους/τις αλλοδαπούς/ές υποψήφιους/ες που δεν κατέχουν Δ.Μ.Σ. ελληνικού πανεπιστημίου απαραίτητη προϋπόθεση, εκτός από την αναγνώριση του τίτλου σπουδών τους, είναι η κατοχή πιστοποιητικού επάρκειας ελληνικής γλώσσας, εφόσον γλώσσα σύνταξης της διατριβής τους καθοριστεί η ελληνική.

Β.2. Αίτηση και απαιτούμενα συνοδευτικά και δικαιολογητικά έγγραφα

Για την εγγραφή του/της ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος ΦΚΣ αίτηση υποψηφιότητας στην οποία προτείνει τον τίτλο της διδακτορικής διατριβής, τον επιβλέποντα και τη γλώσσα εκπόνησής της.

Η αίτηση συνοδεύεται από

 1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (σε περίπτωση που το Δ.Μ.Σ. ή το Δ.Δ. χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού απαιτείται και η αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ).
 2. Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών.
 3. Αντίγραφα τίτλων γλωσσομάθειας.
 4. Αντίγραφα δημοσιευμένων ή υπό δημοσίευση επιστημονικών εργασιών -αν υπάρχουν- συνοδευόμενα από περίληψη.
 5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 6. Ερευνητική πρόταση - Προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής που ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να εκπονήσει.
 7. Οποιαδήποτε επικουρικά στοιχεία (συστατικές επιστολές, βραβεία, κ.ά.), που ο/η υποψήφιος/α κρίνει ότι θα βοηθήσουν στην πληρέστερη αξιολόγηση της αίτησής του/της.

Το βιογραφικό σημείωμα, η έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων και η ερευνητική πρόταση -προσχέδιο διδακτορικής διατριβής επιτρέπεται να κατατεθούν στη γλώσσα στην οποία ο/η υποψήφιος/α προτείνει να εκπονηθεί η διδακτορική διατριβή.

Β.3 Χρόνος υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Ο/Η υποψήφιος/α υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος ΦΚΣ οποιαδήποτε στιγμή μέσα στην ακαδημαϊκή χρονιά. Η εξέταση των αιτήσεων γίνεται σε δύο περιόδους, σύμφωνα με τις παρακάτω προθεσμίες ανά εξάμηνο:

 

Χειμερινό εξάμηνο

Εαρινό εξάμηνο

Κατάθεση αίτησης

ως 5 Σεπτεμβρίου

ως 5 Φεβρουαρίου

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

ως 20 Οκτωβρίου

ως 20 Μαρτίου

Η αίτηση και τα σχετικά έγγραφα υποβάλλονται με το ταχυδρομείο στη διεύθυνση «Τμήμα ΦΚΣ, Γραμματεία, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 74100 - Ρέθυμνο» ή με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Το Τμήμα μπορεί να εξετάσει σε διαφορετικές από τις αναγραφόμενες προθεσμίες αιτήσεις για θέσεις υποψηφίων διδακτόρων που ενδέχεται να προκηρύξει στο πλαίσιο ένταξης τους σε ερευνητικά προγράμματα των μελών Δ.Ε.Π. ή των Εργαστηρίων του, ή αιτήσεις κατόχων υποτροφιών καθώς και αιτήσεις υποψηφίων σε υποτροφίες που το Τμήμα θα προκηρύξει με δημόσια πρόσκληση εφόσον εξασφαλίσει τη σχετική χρηματοδότηση.

Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή, ο/η υποψήφιος/α υποχρεούται να προσκομίσει, εντός πέντε ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, επικυρωμένα αντίγραφα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών (βλ. Β.2), για να εγγραφεί. Η εγγραφή του/της υποψήφιου/ας ολοκληρώνεται εντός δέκα ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Β.4 Ανάθεση επίβλεψης διδακτορικής διατριβής Εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων η Συνέλευση του Τμήματος αξιολογεί την αίτηση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον ν. 4485/2017 (άρθρο 38.3) όπως ισχύει. Ειδικότερα, η Συνέλευση κατηγοριοποιεί της αιτήσεις που υποβλήθηκαν βάσει του γνωστικού αντικειμένου και ορίζει ανά κατηγορία μία τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος. Οι επιτροπές εξετάζουν τις αιτήσεις και τα συνυποβληθέντα έγγραφα, καλούν τους υποψηφίους σε συνέντευξη και στη συνέχεια υποβάλλουν στη Συνέλευση υπόμνημα στο οποίο εκτίθενται οι λόγοι αποδοχής ή απόρριψης του υποψηφίου και προτείνεται επιβλέπων/ουσα, αν δεν έχει ήδη προταθεί από τον/την υποψήφιο/α. Η Συνέλευση συνεκτιμά τη γνώμη του προτεινόμενου/ης ως επιβλέποντα/ουσας με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτηση του/της υποψήφιου/ας. Στην εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.

Εφόσον η αίτηση γίνει δεκτή, η Συνέλευση επικυρώνει το θέμα της διατριβής και ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα και τα άλλα δύο μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Κατά την επιλογή του/της επιβλέποντα/ουσας και των υπολοίπων μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα επιστημονικά ενδιαφέροντα των τελευταίων, καθώς και ο αριθμός των υποψηφίων διδακτόρων που ο/η καθένας/καθεμιά εποπτεύει. Ειδικότερα, οι διδάσκοντες/ουσες στο Τμήμα δεν μπορεί να επιβλέπουν ταυτόχρονα περισσότερους από επτά (7) υποψήφιους/ες διδάκτορες. Υπέρβαση του ορίου αυτού, για εξαιρετικούς λόγους που τεκμηριώνονται, απαιτεί έγκριση της Συνέλευσης.

Αν ο/η προτεινόμενος/η από τον υποψήφιο ως επιβλέπων/ούσα αρνηθεί αιτιολογημένα ή κωλύεται να αναλάβει την επίβλεψη, η Συνέλευση μπορεί να προτείνει στον/ την υποψήφιο/α ως επιβλέποντα άλλο μέλος Δ.Ε.Π. που συναινεί. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος εγγράφεται εφόσον αποδεχθεί την πρόταση της Συνέλευσης.

Β.5 Δημοσιοποίηση

Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων και των επιβλεπόντων/ουσών τους, οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομο σημείωμα περιγραφικό του αντικειμένου τους, καθώς και η σύνθεση των Συμβουλευτικών Επιτροπών αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Γ. Φοίτηση - Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

Γ.1 Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος είναι τουλάχιστον τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η μέγιστη διάρκεια είναι έξι (6) πλήρη ημερολογιακά έτη.

Ετήσια παράταση μπορεί να δοθεί μετά από αιτιολογημένη αίτηση του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα -η οποία υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη συμπλήρωση της ως άνω μέγιστης διάρκειας-, τεκμηριωμένη εισήγηση του επιβλέποντα/ουσας, σύμφωνη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης. Δεν μπορεί να δοθούν στον/την υποψήφιο/α διδάκτορα περισσότερες από δύο ετήσιες παρατάσεις.

Γ.2 Γλώσσα συγγραφής και μέγεθος της διδακτορικής διατριβής

Η διδακτορική διατριβή συγγράφεται στην ελληνική γλώσσα. Η Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει τη συγγραφή της και σε άλλη γλώσσα.

Στην τελική μορφή της η διδακτορική διατριβή πρέπει να συνοδεύεται από εκτενή περίληψη στην αγγλική, εφόσον έχει συνταχθεί στην ελληνική, ή στην ελληνική, αν έχει συνταχθεί σε άλλη γλώσσα.

Η αναγκαία έκταση της διδακτορικής διατριβής προσδιορίζεται από τον/την εκάστοτε επιβλέποντα/ουσα σε συνεννόηση με τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα.

Γ.3 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων

Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες έχουν μέχρι πέντε (5) πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται και για τους φοιτητές του δεύτερου κύκλου σπουδών. Επίσης, διατηρούν μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής τους τα ίδια δικαιώματα στην πρόσβαση, στον δανεισμό και στη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών της ημεδαπής, όπως ο νόμος προβλέπει.

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας δεν υποχρεούται να παρακολουθεί μαθήματα- υποχρεωτική είναι η διαρκής επαφή του/της με τον επιβλέποντα/ουσα και τα άλλα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Στον/την υποψήφιο/α διδάκτορα συνιστάται η παρακολούθηση των συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων και άλλων συναφών εκδηλώσεων του Τμήματος στους τομείς των ειδικών ενδιαφερόντων του/της.

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας ασχολείται κυρίως με τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής. Μπορεί επίσης να συμμετέχει, ύστερα από συνεννόηση με τον επιβλέποντα/ουσα, σε ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος, του Τομέα και των οικείων Εργαστηρίων ή σε συναφή προγράμματα άλλων Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή και της αλλοδαπής. Ο/Η επιβλέπων/ουσα μπορεί να υποδείξει στον/την υποψήφιο/α διδάκτορα, ανάλογα με τυχόν επιμέρους ανάγκες του/της, την παρακολούθηση ορισμένων μαθημάτων του Τμήματος ΦΚΣ ή άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης. Με εισήγηση του/της επιβλέποντα/ουσας προς τη Συνέλευση μπορεί επίσης να ανατεθεί στον/ την υποψήφιο/α διδάκτορα μικρής κλίμακας επικουρικό διδακτικό ή/και εργαστηριακό έργο στο χώρο της ειδικότητας του/της υπό την επίβλεψη ενός μέλους Δ.Ε.Π.

Γ.4 Παρακολούθηση της προόδου του έργου των υποψηφίων διδακτόρων

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας υποβάλλει εγγράφως, δια της Γραμματείας του Τμήματος, αναλυτικό υπόμνημα το οποίο παρουσιάζει προφορικά ενώπιον της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της διδακτορικής διατριβής του/της κατ' έτος, μετά τη συμπλήρωση ενός πλήρους ακαδημαϊκού έτους από την εγγραφή του/της. Η προφορική παρουσίαση πραγματοποιείται κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, μετά την κατάθεση του υπομνήματος. Αντίγραφο του υπομνήματος καθώς και έκθεση προόδου, η οποία συντάσσεται από τον/την επιβλέποντα/ουσα και την Συμβουλευτική Επιτροπή, υποβάλλεται μέσω της Γραμματείας στη Συνέλευση του Τμήματος και καταχωρείται στον ατομικό φάκελο του/ της υποψηφίου/ας διδάκτορα.

Η Συνέλευση του Τμήματος είναι αρμόδια να επιλύσει οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στη συνεργασία του/ της υποψήφιου/ας διδάκτορος με τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Γ.5 Λόγοι διαγραφής

Επαρκείς λόγους διαγραφής υποψήφιου/ας διδάκτορα από το μητρώο του Τμήματος συνιστούν

 1. Η μη υποβολή αναλυτικού υπομνήματος προόδου,
 2. Η κατ' εξακολούθηση μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του/της, όπως περιγράφονται στο Γ.3,
 3. Η μη ανανέωση εγγραφής (βλ. Γ.7, παρακάτω),
 4. Η διαπίστωση από τη Συνέλευση λογοκλοπής σε οποιοδήποτε στάδιο της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.
 5. Σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο έχει καταλογισθεί.

Εφόσον τεθεί ζήτημα διαγραφής του/της (με εξαίρεση τον λόγο (5), παραπάνω) και πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας καλείται για παροχή εξηγήσεων στη Συνέλευση, τις οποίες οφείλει να καταθέσει και εγγράφως. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του/της η απόφαση λαμβάνεται από τη Συνέλευση ερήμην του/της.

Γ.6 Εξαιρετικές διατάξεις

 1. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα εκλείψει ή δεν εκπληρώνει τα καθήκοντα του/της για χρονικό διάστημα τέτοιο ώστε να δυσχεραίνεται ή να αναστέλλεται το έργο του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα, η Συνέλευση του Τμήματος, αφού τεκμηριωμένα διαπιστώσει το πρόβλημα, οφείλει να αναθέσει την επίβλεψη είτε σε ένα από τα άλλα δύο μέλη της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής -ακόμη και καθ' υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων που μπορεί αυτός/ή να επιβλέπει- είτε σε άλλον/ην, με τη συναίνεση του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα και τη σύμφωνη γνώμη του/της προτεινόμενου/ης ως νέου/ας επιβλέποντα/ ουσας. Θέμα αλλαγής επιβλέποντα/ουσας ή μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορεί να τεθεί με τεκμηριωμένη επιστολή του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα ή του/ της ίδιου/ας του/της επιβλέποντα/ουσας ή μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής προς τη Συνέλευση, η οποία αποφασίζει αιτιολογημένα για το ζήτημα. Αν ο/η επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να εκτελεί χρέη επιβλέποντα/ουσας των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το Τμήμα ΦΚΣ του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου ενεγράφη εξαρχής ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας.
 2. Το θέμα της διδακτορικής διατριβής είναι δυνατόν να τροποποιηθεί. Για την αλλαγή απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης ύστερα από τεκμηριωμένη αίτηση του/ της υποψήφιου/ας διδάκτορα σε συνεννόηση με τον/ την επιβλέποντα/ουσα και με τη σύμφωνη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Η τροποποίηση του αρχικού θέματος δεν επηρεάζει τον χρόνο εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.
 3. Σε περιπτώσεις στράτευσης, εγκυμοσύνης ή σοβαρής ασθένειας, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει το δικαίωμα, με αίτηση του/της, να ζητήσει αναστολή φοίτησης για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα δύο έτη. Κατά την περίοδο αναστολής ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας χάνει προσωρινά τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 3 του ν. 4485/2017 όπως ισχύει. Η αναστολή μπορεί να διακοπεί ύστερα από αίτηση επανεγγραφής του/της υποψήφιου/ας διδάκτορος προς τη Συνέλευση του Τμήματος. Μετά το πέρας της εγκεκριμένης αναστολής, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας οφείλει να υποβάλει αίτηση επανεγγραφής στο Τμήμα.

Γ.7 Ανανέωση εγγραφής

Η ανανέωση εγγραφής των υποψηφίων διδακτόρων ανά ακαδημαϊκό έτος γίνεται κατά τον μήνα Σεπτέμβριο. Η ανανέωση εγγραφής κατά το ακαδημαϊκό έτος στο οποίο συμπληρώνεται η μέγιστη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής ισχύει μέχρι και τη συμπλήρωση αυτής. Μετά το πέρας της μέγιστης διάρκειας εκπόνησης και για έως δύο συνεχόμενες ετήσιες παρατάσεις, η ανανέωση εγγραφής προαπαιτεί τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο Γ1 του παρόντος Κανονισμού.

Δ. Απονομή Διδακτορικού Τίτλου

Δ.1 Εκκίνηση της διαδικασίας για την υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Η διαδικασία δημόσιας υποστήριξης και αξιολόγησης της διδακτορικής διατριβής ενεργοποιείται με αίτηση του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα, δια της Γραμματείας του Τμήματος, στην Συμβουλευτική Επιτροπή. Η αίτηση συνοδεύεται από τρία αντίγραφα, έντυπα ή ψηφιακά, της προς κρίση διδακτορικής διατριβής.

Αν η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος ζητώντας τον ορισμό επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής.

Η προθεσμία για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης του/της υποψήφιου/ας ορίζεται στις ενενήντα (90) ημέρες από την κατάθεσή της.

Αν η Συμβουλευτική Επιτροπή απορρίψει την αίτηση του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα, του/της ζητά εγγράφως να προβεί στις απαραίτητες αναθεωρήσεις και να επανυποβάλει την διατριβή του/της μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Αν η Συμβουλευτική Επιτροπή απορρίψει για δεύτερη φορά την αίτηση του/της, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τη Συνέλευση του Τμήματος τον ορισμό επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής του/ της. Η δεύτερη κατά σειρά απόρριψη της αίτησής του/ της υποψήφιου/ας διδάκτορα συνοδεύεται από τεκμηριωμένη έκθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής προς τη Συνέλευση. Στην περίπτωση αυτή δεν υποβάλλεται εισηγητική έκθεση από την Συμβουλευτική Επιτροπή. Για τη δημόσια υποστήριξη και αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει επταμελή Εξεταστική Επιτροπή, στην οποία μετέχουν τα τρία (3) μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και τέσσερα (4) επιπλέον, που επιλέγονται σύμφωνα με τα άρθρα 41 παρ. 2 και 39 παρ. 2 του ν. 4485/2017 όπως ισχύουν. Ο/Η επιβλέπων/ουσα ορίζεται ως συντονιστής/τρια της διαδικασίας δημόσιας υποστήριξης του/της υποψηφίου/ ας διδάκτορα. Αν κάποιο μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής έχει στο μεταξύ αφυπηρετήσει, αντικαθίσταται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας καταθέτει επτά (7) αντίτυπα (έντυπα και ηλεκτρονικά) της υπό κρίση διδακτορικής διατριβής του/της στη Γραμματεία του Τμήματος η οποία τα διαβιβάζει στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής τουλάχιστον σαράντα (40) ημέρες πριν από τη δημόσια υποστήριξη.

Δ.2 Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής

Η δημόσια υποστήριξη και αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα γίνεται σε ημερομηνία που ορίζει η Συνέλευση και η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου από τον ορισμό της Εξεταστικής Επιτροπής. Σε αυτήν συμμετέχουν με τη φυσική τους παρουσία τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να πάρουν μέρος μέσω πιστοποιημένης τηλεδιάσκεψης.

Ο/Η πρόεδρος της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής την συγκαλεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα σε αίθουσα του Πανεπιστημίου Κρήτης, για την τελική υποστήριξη και εξέταση της. Η πρόσκληση κοινοποιείται ηλεκτρονικά από τη Γραμματεία του Τμήματος στον/στην υποψήφιο/α διδάκτορα και στα μέλη της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισμένη ημέρα εξέτασης. Η πρόσκληση κοινοποιείται επίσης ταυτόχρονα σε όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ΦΚΣ και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του καθώς και στην ιστοσελίδα του.

Η υποστήριξη περιλαμβάνει δύο φάσεις: Στην πρώτη φάση, που είναι δημόσια υποστήριξη με ελεύθερη προσέλευση του κοινού, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας αναπτύσσει προφορικά τα πορίσματα της έρευνας του/ της μέσα σε τριάντα (30) λεπτά και στη συνέχεια απαντά σε ερωτήσεις που του/της θέτουν τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής.

Στη δεύτερη φάση, ο/η εξεταζόμενος/η και το κοινό αποχωρούν, και η Επιτροπή συνεδριάζει για να κρίνει την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη, και για να αποφασίσει αν θα την εγκρίνει ή θα την απορρίψει. Για την έγκριση της απαιτείται πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, που έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 2 του ν. 4485/2017 όπως ισχύει, μπορεί να παρίστανται στη συνεδρίαση αυτή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η κλίμακα βαθμολογίας της διδακτορικής διατριβής που εγκρίνεται έχει ως εξής: Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη δημόσια ανακοίνωση του αποτελέσματος στον/την εξεταζόμενο/η και με τη σύνταξη πρακτικού, το οποίο υπογράφουν όλα τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, το υπογεγραμμένο Πρακτικό κατατίθεται από τον/την επιβλέποντα/ουσα στη Γραμματεία του Τμήματος.

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας δεν έχει δικαίωμα ένστασης ενάντια στην απόφαση της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.

Δ.3 Αναγόρευση των υποψηφίων διδακτόρων σε διδάκτορες

Η αναγόρευση των υποψηφίων διδακτόρων σε διδάκτορες και η καθομολόγησή τους γίνεται σε τακτική συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Η ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος αναγράφεται στον τίτλο του διδακτορικού διπλώματος ως ημερομηνία απονομής του.

Ο/Η διδάκτορας καταθέτει δύο (2) αντίτυπα της εγκεκριμένης μορφής της διδακτορικής διατριβής του/της (το ένα σε ψηφιακή μορφή) στη Γραμματεία του Τμήματος, και δύο (2) αντίτυπα (επίσης το ένα σε ψηφιακή μορφή) στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, και ένα αντίτυπο, με τα σχετικά έντυπα συμπληρωμένα, στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Σημείωση: Ενδεχόμενη παραβίαση των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο Δ. 1 του παρόντος Κανονισμού δεν συνιστά λόγο ακυρότητας της διαδικασίας.

Ε. Αξιολόγηση, Γραμματειακή υποστήριξη και διιδρυματικές συνεργασίες

Ε. 1 Αξιολόγηση

Οι Δ.Σ. του Τμήματος ΦΚΣ υπόκεινται στις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, καθώς και διασφάλισης και πιστοποίησης της ποιότητας, οι οποίες προβλέπονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο και από τις σχετικές αποφάσεις του Τμήματος ΦΚΣ.

Ε.2 Γραμματειακή υποστήριξη

Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Δ.Σ. αναλαμβάνει το Τμήμα ΦΚΣ του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ειδικότερα, η Γραμματεία του Τμήματος έχει την ευθύνη της γραμματειακής υποστήριξης των Δ.Σ. και υποχρεούται να τηρεί για κάθε υποψήφιο/α διδάκτορα ιδιαίτερο φάκελο που περιέχει: α) τους τίτλους και τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν με την αίτηση υποψηφιότητας του/της, β) αντίγραφα των πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που του έχουν χορηγηθεί, γ) τα ετήσια υπομνήματα του/της προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή και τα σχόλια επ' αυτών από τον επιβλέποντα ή την Επιτροπή, δ) υποτροφίες ή βραβεία που του/της έχουν απονεμηθεί, ε) το πρακτικό έγκρισης ή απόρριψης της διδακτορικής διατριβής, στ) ηλεκτρονικό αντίγραφο της τελικής εγκεκριμένης μορφής της διδακτορικής του/της διατριβής και ζ) κάθε σχετικό έγγραφο που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τον παρόντα Κανονισμό. Το περιεχόμενο του ατομικού φακέλου είναι προσιτό μόνο στην αρμόδια υπηρεσία του Τμήματος, στον/στην Πρόεδρο του Τμήματος, στον/στην επιβλέποντα/ουσα και τα άλλα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και στον/στην ίδιο/α τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα.

Ε.3 Διιδρυματικές συνεργασίες

Σε περίπτωση συνεργασίας με άλλα πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη, τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης της διατριβής, από την επιλογή του υποψήφιου διδάκτορα ώς και την απονομή του διδακτορικού τίτλου, καθώς και το ζήτημα της χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου, καθορίζονται στο πλαίσιο Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας που καταρτίζεται από το Τμήμα ΦΚΣ και τον συνεργαζόμενο ή τους συνεργαζόμενους φορείς και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κρήτης και τα συλλογικά όργανα διοίκησης των συνεργαζόμενων Ερευνητικών Κέντρων. Οι όροι του Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας οφείλουν να συνάδουν με το πλαίσιο λειτουργίας των Δ.Σ. στο Τμήμα ΦΚΣ, όπως αυτό ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, και να είναι σύμφωνοι με την κείμενη νομοθεσία. Η συνεπίβλεψη με αναγνωρισμένα ως ομοταγή ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα της αλλοδαπής για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 3 του ν. 4485/2017 ή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

ΣΤ. Μεταβατικές διατάξεις

Οι ήδη εγγεγραμμένοι υποψήφιοι/ες διδάκτορες του Τμήματος για την κρίση της διδακτορικής διατριβής των οποίων δεν έχει ορισθεί Εξεταστική Επιτροπή υπάγονται για την υπόλοιπη φοίτηση τους στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο (αρ. 85.5).

Υποψήφιοι/ες διδάκτορες που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει έξι ή περισσότερα έτη φοίτησης μπορούν να ζητήσουν, σύμφωνα με το άρθρο [Γ.1] του παρόντος, ετήσια παράταση φοίτησης και, όπως στο ίδιο άρθρο ορίζεται, δεν μπορεί να τους δοθούν περισσότερες από δύο ετήσιες παρατάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ρέθυμνο, 27 Φεβρουαρίου 2018

Ο Πρύτανης

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ