ΠΜΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»

Το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ειδίκευση στην Ελληνική Φιλοσοφία και στη Φιλοσοφία των Επιστημών αποτελεί συντονισμένη εκπαιδευτική ενέργεια του Τμήματος ΦΚΣ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (το οποίο έχει τη διοικητική υποστήριξη του ΠΜΣ), του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τα κύρια επιστημονικά πεδία που καλλιεργούνται σε αυτό το ΠΜΣ, δηλαδή η Ελληνική Φιλοσοφία και η Φιλοσοφία των Επιστημών, αποτελούν στρατηγικής σημασίας γνωστικές περιοχές, τόσο διεθνώς, όσο και για τη χώρα μας, που οφείλει να εμβαθύνει και να αναδείξει κριτικά τα στοιχεία του πολιτιστικού της παρελθόντος και συνάμα να αντιμετωπίσει τα θεωρητικά προβλήματα που προκύπτουν σήμερα από τη ραγδαία ανάπτυξη των επιστημών και της τεχνολογίας. Λόγω του διεπιστημονικού του χαρακτήρα, αυτό το διατμηματικό και διιδρυματικό πρόγραμμα συσπειρώνει πλειάδα ειδικών επιστημόνων. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής στο ΠΜΣ «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών», όπως και για τον Κανονισμό Λειτουργίας του, βλ. τον ιστότοπο του ΠΜΣ.

ΠΜΣ «Ελληνική Φιλοσοφία – Φιλοσοφία των Επιστημών»