ΠΜΣ «ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΝΟΥΣ»

Στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εγκέφαλος και Νους» (ΠΜΣ Ε&Ν) συμμετέχουν επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τμήματα Ιατρικής, Επιστήμης Υπολογιστών, ΦΚΣ, και Φυσικής) και από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ, Ινστιτούτα Πληροφορικής και Υπολογιστικών Μαθηματικών), καθώς και συνεργάτες από άλλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής και αλλοδαπής. Στόχος του ΠΜΣ Ε&Ν είναι η σφαιρική, ολοκληρωμένη, διεπιστημονική προσέγγιση θεμελιωδών επιστημονικών ερωτημάτων του εγκεφάλου και της ανάδυσης της σκέψης, της συνείδησης και της συμπεριφοράς από αυτόν. Το ΠΜΣ Ε&Ν περιλαμβάνει 3 επιστημονικές προσεγγίσεις βάσει διεθνών εκπαιδευτικών πρακτικών: (α) των Βασικών Βιολογικών Νευροεπιστημών, (β) των Υπολογιστικών Νευροεπιστημών, της Νευροπληροφορικής και της Τεχνητής Νοημοσύνης, και (γ) των Κοινωνικών Γνωσιακών Νευροεπιστημών. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής στο ΠΜΣ «Εγκέφαλος και Νους», όπως και για τον Κανονισμό Λειτουργίας του, βλ. τον ιστότοπο του ΠΜΣ.

ΠΜΣ «Εγκέφαλος και Νους»