Εργασιακά δικαιώματα

Οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής και έχουν, καταρχήν, τις δυνατότητες απασχόλησης ενός φιλολόγου:

  • Καθηγητές στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Δημόσια και Ιδιωτική), χωρίς την υποχρέωση να κατέχουν το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

  • Καθηγητές/Εκπαιδευτές σε διάφορες Σχολές (Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., Σχολές του Ο.Α.Ε.Δ., Σχολή τουριστικών Επαγγελμάτων, Σχολές Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυνομίας, Σχολή Νοσηλευτικής κά.)

  • Σε εργασίες με φιλολογικό περιεχόμενο: επιμέλεια βιβλίων, μετάφραση κά.

  • Σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία

  • Σε Εφημερίδες και περιοδικά

  • Σε εκδοτικούς οίκους και οργανισμούς (εκδόσεις, επιμέλεια εκδόσεων)

  • Σε Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα

Επιπλέον, ανάλογα με την κατεύθυνση των σπουδών τους και στο πλαίσιο της διεπιστημονικής τους κατάρτισης (μετά από μεταπτυχιακές σπουδές) μπορούν να εργασθούν:

  • Ως Σύμβουλοι Αγωγής στα Υπουργεία Υγείας, Παιδείας, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλους κρατικούς φορείς, καθώς και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

  • Σε Ιδρύματα προστασίας του παιδιού

  • Σε Κέντρα Ερευνών

 

Άλοοι σύνδεσμοι