Τα ερευνητικά προγράμματα που διευθύνουν, ή στα οποία συμμετέχουν, τα μέλη του Τμήματος έχουν ως αντικείμενο μελέτης, μεταξύ άλλων, τα σχολεία και άλλους θεσμούς της τοπικής κοινωνίας, καθώς και τις δραστηριότητες και την κουλτούρα της τοπικής κοινωνίας (http://www.fks.uoc.gr/_/pw/site/assets/files/1078/currentresearchfks.pdf ). Επίσης, οι εκδηλώσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων, στα πλαίσια των ερευνητικών αυτών προγραμμάτων, απευθύνονται στην τοπική κοινωνία και εμπλέκουν ενεργά διάφορους φορείς της, όπως τους εκπαιδευτικούς, την αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.