ΦΒ242.3 ΘΕΩΡΙΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Παράδοση)
Διδάσκων Κ. Κουκουζέλης

Το μάθημα της Τετάρτης 12-10-2022 και ώρα 14.30-17.30 θα διεξαχθεί προσωρινά διαδικτυακά στον σύνδεσμο
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aiQMxTs48jFLO6eNIe5n6Jcuni3ga4ZEU7Lj80PN3dj81%40thread.tacv2/conversations?groupId=f6362a93-7df6-4c85-921a-1684856804e9&tenantId=b6e0a680-49f9-4523-a06b-d5a873656d37