ΑΡΧΕΙΟ - Ο ΤΡΕΧΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΔΩ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (πριν το 2018)

Στο Τμήμα λειτουργούν δύο Κατευθύνσεις Σπουδών: (1) Φιλοσοφίας, (2) Κοινωνικών Επιστημών.

Οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να επιλέξουν κατεύθυνση σπουδών κατά τη δήλωση μαθημάτων του πέμπτου εξαμήνου σπουδών τους.

Το κατωτέρω πρόγραμμα αφορά τους φοιτητές/τριες που θα εισαχθούν από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 και μετά.

Οι φοιτητές/τριες παλαιότερων ετών ακολουθούν το αντίστοιχο παλαιό πρόγραμμα σπουδών.

H δομή του Προγράμματος Σπουδών είναι τέτοια ώστε ο/η φοιτητής/τρια πρώτα να εξοικειώνεται με τον προβληματισμό στους βασικούς κλάδους της Φιλοσοφίας και των Κοινωνικών Επιστημών και στη συνέχεια να επιλέγει Κατεύθυνση Σπουδών και να διαμορφώνει ένα σχετικά εξατομικευμένο πρόγραμμα μαθημάτων.

1. Μαθήματα

Η κατανομή των ωρών διδασκαλίας στο Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, που αναφέρεται παρακάτω, είναι ενδεικτική.

Α. Μαθήματα Κορμού (24 ή 28)

Τα Μαθήματα Κορμού είναι υποχρεωτικά για κάθε φοιτητή του Τμήματος. Τα μαθήματα κορμού έχουν ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τα βασικά αντικείμενα της Φιλοσοφίας και των Κοινωνικών Επιστημών που καλλιεργούνται στο Τμήμα καθώς και τη βασική κατάρτισή τους σε αντικείμενα των ανθρωπιστικών επιστημών. Τα μαθήματα κορμού χωρίζονται σε:

Μαθήματα (Υποχρεωτικές Παραδόσεις) από το Τμήμα ΦΚΣ (14)

1. Εισαγωγή στη φιλοσοφία
2. Φιλοσοφία της επιστήμης (για φοιτητές του [Β’] έτους και εξής)
3. Λογική
4. Ηθική φιλοσοφία
5. Πολιτική και κοινωνική φιλοσοφία
6. Ιστορία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας
7. Ιστορία της νεότερης φιλοσοφίας
8. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
9. Κοινωνιολογική θεωρία
10.Επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών (για φοιτητές του [Β’] έτους και εξής)
11.Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης ή Ιστορία της Εκπαίδευσης
12.Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι
13.Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΙΙ
14.Διδακτική μεθοδολογία (για φοιτητές του [Β’] έτους και εξής)

Μαθήματα από τα άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής (10)
(Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά)
Κλασική φιλολογία
 
Αρχαία Ελλην. Θεματογραφία (ΑΕΦΦ 010 ή 020)
1
Αρχαία Ελληνική Φιλολογία (ΑΕΦΦ 100-299) & Λατινική Φιλολογία (ΛΑΦΦ 100-299)
3
Βυζαντινή & νεοελληνική φιλολογία
 
Βυζαντινή και νεοελληνική φιλολογία (ΒΕΦ 100-299 & ΝΕΦ 100-299)
3
Ιστορία
 
Αρχαία Ιστορία (ΑΙΣ.###) ή
Βυζαντινή (ΒΙΣ.###) ή
Μεσαιωνική Ιστορία (ΙΜΧ.###) ή
Νεότερη Ιστορία (ΙΝΧ.###)
2
Γλωσσολογία
 
Θεωρητική Γλωσσολογία (ΓΛΩΦ 100-280)
1
Ξενόγλωσση Γραμματεία και Ορολογία (4)

Οι φοιτητές/τριες που κατέχουν ήδη αναγνωρισμένο δίπλωμα ξένης γλώσσας απαλλάσσονται από τα τέσσερα μαθήματα Ξενόγλωσσης Γραμματείας και Ορολογίας.

Β. Μαθήματα Κατεύθυνσης (18)

Ο φοιτητής με δήλωσή του, που υποβάλλεται στη Γραμματεία κατά τη δήλωση μαθημάτων του πέμπτου (Ε’) εξαμήνου, ορίζει την Κατεύθυνση που θα ακολουθήσει.

Κατεύθυνση Φιλοσοφίας
 • Μαθήματα Τομέα Φιλοσοφίας:
  12 υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα – 4 υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα από κάθε μία από τις διδακτικές ενότητες Α, Β, Γ (βλ. παρακάτω). Από τα 4 μαθήματα κάθε ενότητας ένα πρέπει να είναι Σεμινάριο και μία Άσκηση (συνολικά 3 υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν Σεμινάρια και 3 υποχρεωτικές κατ’ επιλογήν Ασκήσεις). Οι Ασκήσεις έχουν ως αντικείμενο τη μελέτη βασικών κειμένων της φιλοσοφικής γραμματείας.
 • Μαθήματα ελεύθερης επιλογής:
  6 από οποιοδήποτε Τμήμα.
Κατεύθυνση Κοινωνικών Επιστημών
 • Μαθήματα Τομέα Θεωρίας και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών:
  12 υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα – 4 υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα από κάθε μία από τις διδακτικές ενότητες Α, Β, Γ (βλ. παρακάτω). Από τα 4 μαθήματα κάθε ενότητας δύο πρέπει να είναι Σεμινάρια (συνολικά 6 υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν Σεμινάρια).
 • Μαθήματα ελεύθερης επιλογής:
  6 από οποιοδήποτε Τμήμα.

Υποχρεωτικά για την απόκτηση πτυχίου του τμήματος είναι:

 • για την κατεύθυνση «Φιλοσοφία», τρία (3) σεμινάρια και τρεις (3) ασκήσεις.
 • για την κατεύθυνση «Κοινωνικές Επιστήμες», έξι (6) σεμινάρια.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή του/της φοιτητή/τριας στα Σεμινάρια είναι να γνωρίζει μια Ξένη Γλώσσα και να έχει γνώση σχετική με το αντικείμενο του Σεμιναρίου.

2. Πτυχιακή Εργασία

Στο Τμήμα Φ.Κ.Σ., η Πτυχιακή Εργασία είναι προαιρετική. Η Πτυχιακή αυτή Εργασία μπορεί να επιλεγεί στην αρχή του τέταρτου (Δ’) έτους σπουδών και ισοδυναμεί με τρία (3) τρίωρα μαθήματα (ένα Σεμινάριο και δύο Παραδόσεις). Κατά συνέπεια, για τους/τις φοιτητές/τριες που επιλέγουν την Πτυχιακή Εργασία ο αριθμός μαθημάτων μειώνεται σε σαράντα τρία (43) ή τριάντα εννέα (39), ανάλογα με το αν είναι υποχρεωμένοι/ες να περάσουν επιτυχώς τα μαθήματα ξενόγλωσσης γραμματείας ή όχι.

3. Πρόγραμμα «ΣΩΚΡΑΤΗΣ /ΕRASMUS»

Συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού: Κατά τη διάρκεια των σπουδών του ο/η φοιτητής/τρια έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει μαθήματα (σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, μέσω του προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών «Socrates/Erasmus». Το Τμήμα συνεργάζεται με τα εξής Πανεπιστήμια: α) Μεγάλη Βρετανία: University of Sheffield, University of Liverpool, University of Saint Andrews, β) Κάτω Χώρες: Universiteit Utrecht, γ) Γαλλία: Universite de Lorraine, Universite Paris Diderot-Paris 7, Institut Universitaire de Formation des Maitres Midi-Pyrenees, University of Nice Sophia-Antipolis, Universite Paris 13-Paris Nord, δ) Γερμανία: Universitat Jena, Freie Universitat Berlin, Universitat Hildesheim, Ludwig-Maximilians-Universitat Munchen, Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Nurnberg, Padagogische Hochschule Freiburg, Humboldt Universitat zu Berlin, Universitat Munster, ε) Ισπανία: Universidad de Valladolid, Universidad Complutense de Madrid, στ) Ουγγαρία: Central European University, ζ) Τσεχία: Charles University, η) Βουλγαρία: St. Liment Ohridski University of Sofia, θ) Πολωνία: Pedagogical University of Cracow, Uniwersytet Warszawski, ι) Αυστρία: Universitat Wien, ια) Τουρκία: Adnan Menderes University, Maltepe University, Cumhuriyet University, ιβ) Ελβετία: Universitat Bern, ιγ) Νορβηγία: Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, ιδ), Ιταλία: Universita degli Studi di Genova, ιε) Κύπρος: Πανεπιστήμιο Κύπρου, ιστ) Ιρλανδία: Froebel College of Education.

4. Πρακτική Άσκηση

Από τον Αύγουστο του 2005 άρχισε να υλοποιείται στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης. Είναι ένα πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Παιδείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο συμμετέχων/ουσα φοιτητής/τρια ασκείται, για χρονικό διάστημα τριών μηνών (πλήρης απασχόληση - 23 ώρες εβδομαδιαία), σε έργο συναφές με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος σε φορέα που επιλέγει είτε μέσα από δεδομένη λίστα συνεργαζόμενων φορέων είτε σε φορέα που προτείνει ο/η ίδιος/α. Στόχοι του Προγράμματος είναι η σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την επαγγελματική ανάπτυξη και η στήριξη του προσωπικού επαγγελματικού σχεδιασμού των φοιτητών/τριών του Τμήματος. Η Πρακτική Άσκηση δεν λαμβάνει βαθμό, υπολογίζεται όμως ως ένα μάθημα ελεύθερης επιλογής.

5. Μονάδες ECTS (πιστωτικές μονάδες) - απόκτηση πτυχίου

Από τα μαθήματα του Προγράμματος σπουδών, οι Παραδόσεις έχουν 5 πιστωτικές μονάδες ECTS, ενώ τα Σεμινάρια και οι Ασκήσεις έχουν 10 πιστωτικές μονάδες ECTS . Η Πτυχιακή Εργασία έχει 20 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Η λήψη του πτυχίου προϋποθέτει τη συγκέντρωση τουλάχιστον 240 πιστωτικών μονάδων, οι οποίες κατανέμονται σε οκτώ (8) εξάμηνα (με μέγιστο αριθμό πιστωτικών μονάδων ανά εξάμηνο τις 30 [τριάντα]). Ο/Η φοιτητής/τρια αποκτά πτυχίο με την επιτυχή εξέταση σε σαράντα δύο (42) μαθήματα και, αν κάτι τέτοιο απαιτείται, σε τέσσερα (4) μαθήματα ξενόγλωσσης γραμματείας και ορολογίας (σύνολο 46 μαθήματα), κατανεμημένα σε οκτώ (8) εξάμηνα:


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (.pdf)


Προσφερόμενα Μαθήματα

Τομέας Φιλοσοφίας


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (Υποχρεωτικές παραδόσεις)

Φ100   Εισαγωγή στη Φιλοσοφία
Φ110   Φιλοσοφία  της επιστήμης
Φ120   Λογική
Φ130   Ηθική φιλοσοφία
Φ140   Πολιτική και Κοινωνική φιλοσοφία
Φ160   Ιστορία της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας
Φ180   Ιστορία της νεότερης φιλοσοφίας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α:

ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ  - ΓΝΩΣΙΟΘΕΩΡΙΑ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΛΟΓΙΑ – ΛΟΓΙΚΗ

Παραδόσεις
Ασκήσεις
Σεμινάρια
Τίτλοι Μαθημάτων
ΦΑ200ΦΑ000ΦΑ300Γνωσιοθεωρία και μεταφυσική
ΦΑ201ΦΑ001ΦΑ301Μεταφυσική και οντολογία
ΦΑ202ΦΑ002ΦΑ302Γνωσιοθεωρία
ΦΑ203ΦΑ003ΦΑ303Φιλοσοφία της γλώσσας
ΦΑ204ΦΑ004ΦΑ304Φιλοσοφία του νου
ΦΑ205ΦΑ005ΦΑ305Φιλοσοφία της θρησκείας
ΦΑ210ΦΑ010ΦΑ310Φιλοσοφία της επιστήμης
ΦΑ211ΦΑ011ΦΑ311Ιστορία της Επιστήμης
ΦΑ212ΦΑ012ΦΑ312Φιλοσοφία των μαθηματικών
ΦΑ213ΦΑ013ΦΑ313Φιλοσοφία της φυσικής
ΦΑ214ΦΑ014ΦΑ314Φιλοσοφία της Βιολογίας
ΦΑ215ΦΑ015ΦΑ315Φιλοσοφία των κοινωνικών επιστημών
ΦΑ216ΦΑ016ΦΑ316Φιλοσοφία της Ψυχολογίας
ΦΑ220ΦΑ020ΦΑ320Φιλοσοφία της λογικής
ΦΑ221ΦΑ021ΦΑ321Κλασική λογική
ΦΑ222 ΦΑ022ΦΑ322Συμβολική λογική

ΕΝΟΤΗΤΑ Β:

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Παραδόσεις
Ασκήσεις
Σεμινάρια
Τίτλοι Μαθημάτων
ΦΒ230ΦΒ030ΦΒ330Ηθική φιλοσοφία
ΦΒ231ΦΒ031ΦΒ331Κανονιστική ηθική
ΦΒ232ΦΒ032ΦΒ332Μεταηθική
ΦΒ233ΦΒ033ΦΒ333Σύγχρονες ηθικές θεωρίες
ΦΒ234ΦΒ034ΦΒ334Εφαρμοσμένη ηθική
ΦΒ235ΦΒ035ΦΒ335Βιοηθική
ΦΒ240ΦΒ040ΦΒ340Πολιτική φιλοσοφία
ΦΒ241ΦΒ041ΦΒ341Κοινωνική φιλοσοφία
ΦΒ242ΦΒ042ΦΒ342Φιλοσοφία του δικαίου
ΦΒ250ΦΒ050ΦΒ350Αισθητική - Φιλοσοφία της τέχνης
ΦΒ251ΦΒ051ΦΒ351Φιλοσοφία της λογοτεχνίας
ΦΒ253ΦΒ053ΦΒ353Φιλοσοφία της ιστορίας
ΦΒ254ΦΒ054ΦΒ354Φιλοσοφία του πολιτισμού
ΦΒ255ΦΒ055ΦΒ355Φιλοσοφία της παιδείας
ΦΒ256ΦΒ056ΦΒ356Φιλοσοφία της τεχνολογίας
ΦΒ257ΦΒ057ΦΒ357Φιλοσοφική ανθρωπολογία
ΦΒ258ΦΒ058ΦΒ358Φιλοσοφία και οικολογία
ΦΒ259ΦΒ059ΦΒ359Φιλοσοφία της δράσης
ΦΒ260ΦΒ060ΦΒ360Κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ:

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Παραδόσεις
Ασκήσεις
Σεμινάρια
Τίτλοι Μαθημάτων
α. Ιστορία αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας
ΦΓ261ΦΓ061ΦΓ361Προσωκρατικοί
ΦΓ262ΦΓ062ΦΓ362Σοφιστική – Σωκράτης
ΦΓ263ΦΓ063ΦΓ363Φιλοσοφικές σχολές του 4ου αιώνα
ΦΓ264ΦΓ064ΦΓ364Πλάτωνας
ΦΓ265ΦΓ065ΦΓ365Αριστοτέλης
ΦΓ266ΦΓ066ΦΓ366Ελληνιστική φιλοσοφία
ΦΓ267ΦΓ067ΦΓ367Φιλοσοφία της ύστερης αρχαιότητας
ΦΓ268ΦΓ068ΦΓ368Θέματα αρχαίας φιλοσοφίας
β. Ιστορία Μεσαιωνικής και Βυζαντινής φιλοσοφίας
ΦΓ270ΦΓ070ΦΓ370Ιστορία μεσαιωνικής φιλοσοφίας
ΦΓ271ΦΓ071ΦΓ371Ιστορία Βυζαντινής φιλοσοφίας
ΦΓ272ΦΓ072ΦΓ372Ιστορία Αραβικής και ιουδαϊκής φιλοσοφίας
γ. Ιστορία της φιλοσοφίας της Αναγέννησης
ΦΓ273ΦΓ073ΦΓ373Ιστορία της φιλοσοφίας της Αναγέννησης
δ. Ιστορία της φιλοσοφίας των Νεοτέρων Χρόνων
ΦΓ274ΦΓ074ΦΓ374Ορθολογισμός
ΦΓ275ΦΓ075ΦΓ375Εμπειρισμός
ΦΓ276ΦΓ076ΦΓ376Διαφωτισμός
ΦΓ277ΦΓ077ΦΓ377Kant
ΦΓ278ΦΓ078ΦΓ378Φιλοσοφία του Γερμανικού Ιδεαλισμού
ΦΓ279ΦΓ079ΦΓ379Ιστορία της φιλοσοφίας του 19ου αιώνα
ΦΓ280 ΦΓ080 ΦΓ380Ιστορία τη Νεοελληνικής φιλοσοφίας
ε. Ιστορία της φιλοσοφίας του 20ου αιώνα
ΦΓ281ΦΓ081ΦΓ381Φαινομενολογία
ΦΓ282ΦΓ082ΦΓ382Λογικός Θετικισμός
ΦΓ283ΦΓ083ΦΓ383Αναλυτική φιλοσοφία
ΦΓ284ΦΓ084ΦΓ384Πραγματισμός
ΦΓ285ΦΓ085ΦΓ385Φιλοσοφία της ζωής
ΦΓ286ΦΓ086ΦΓ386Υπαρξισμός
ΦΓ287ΦΓ087ΦΓ387Μαρξισμός
ΦΓ288ΦΓ088ΦΓ388Κριτική θεωρία
ΦΓ289ΦΓ089ΦΓ389(Φιλοσοφική) Ερμηνευτική
στ. Γενική ιστορία της φιλοσοφίας
ΦΓ290ΦΓ090ΦΓ390Ιστορία της αρχαίας φιλοσοφίας
ΦΓ291ΦΓ091ΦΓ391Ιστορία της αρχαίας και μεσαιωνικής φιλοσοφίας
ΦΓ292ΦΓ092ΦΓ392Συγκριτική ιστορία της αρχαίας και νεότερης φιλοσοφίας
ΦΓ293ΦΓ093ΦΓ393Νεότερη και σύγχρονη φιλοσοφία
ΦΓ294ΦΓ094ΦΓ394Νεότερη φιλοσοφία
ΦΓ295ΦΓ095ΦΓ395Φιλοσοφικά ρεύματα του 20ου αιώνα
ΦΓ296ΦΓ096ΦΓ396Ιστορία της φιλοσοφίας

Διευκρινίσεις. Οι ασκήσεις έχουν πρώτο κωδικό δύο γράμματα, Φ και Α, Β, Γ ανάλογα με τη διδακτική ενότητα, και δεύτερο κωδικό έναν αριθμό από 01 έως 99.
Οι υποχρεωτικές παραδόσεις έχουν πρώτο κωδικό το γράμμα Φ και δεύτερο έναν αριθμό από 100 έως 199.
Οι παραδόσεις και τα σεμινάρια έχουν πρώτο κωδικό δύο γράμματα, Φ και Α, Β, Γ που δηλώνει τη διδακτική ενότητα και δεύτερο κωδικό τους αριθμούς από 200 έως 299 οι παραδόσεις και από 300 έως 399 τα σεμινάρια.
Τα Μαθήματα Κατεύθυνσης έχουν ακέραιο κωδικό, όταν ο τίτλος τους αντιστοιχεί σε μια γενική θεματική ενότητα (π.χ. «Φιλοσοφία του Πλάτωνα» Φ264), ενώ όταν καλύπτουν ένα ειδικότερο θέμα, στον κωδικό προστίθεται ένα ψηφίο (π.χ. «Η πλατωνική θεωρία των ιδεών», Φ264.1)


Τομέας Θεωρίας και Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών


Μαθήματα Κορμού (Υποχρεωτικές παραδόσεις)

ΚΕΑ 200 Επιστημολογία των Κοινωνικών επιστημών
ΚΠΑ 020 Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης ή ΚΠΑ 030 Ιστορία της εκπαίδευσης
ΚΨΑ 050 Εισαγωγή στη Ψυχολογία Ι
ΚΨΑ 051 Εισαγωγή στη Ψυχολογία ΙΙ
ΚΚΑ 100 Εισαγωγή στην κοινωνιολογία
ΚΚΑ 110 Κοινωνιολογική θεωρία
ΚΠΒ 001 Διδακτική μεθοδολογία 

Ενότητες (Μαθήματα) Κατεύθυνσης

Ενότητα Α: Θεωρίες, Μεθοδολογία, Επιστημολογία Κοινωνικών Επιστημών

Κωδικοί παραδόσεων Κωδικοί σεμιναρίων Τίτλοι μαθημάτων
ΚΕΑ 200-249 ΚΕΑ 500-549 Επιστημολογία Κοινωνικών Επιστημών
ΚΕΑ 201-219ΚΕΑ 500-519Γενική Επιστημολογία Κοινωνικών Επιστημών
ΚΕΑ 220-239ΚΕΑ 520-539Ειδικές Επιστημολογίες Κοινωνικών Επιστημών
ΚΕΑ 240-249ΚΕΑ 540-549Επιστημολογία Ιστορικο-ερμηνευτικών Επιστημών
ΚΜΑ 250-299 ΚMΑ 550-599 Μεθοδολογία Έρευνας των Κοινωνικών Επιστημών
ΚΜΑ 250-259ΚΜΑ 550-559Εισαγωγή στη Μεθοδολογία
ΚΜΑ 260-269ΚΜΑ 560-569Ποσοτικές Μέθοδοι (Στατιστική Ι)
ΚΜΑ 270-279ΚΜΑ 570-579Ποιοτικές Μέθοδοι 
ΚΜΑ 280-289ΚΜΑ 580-589Ειδικά Θέματα Κοινωνικής Στατιστικής (Στατιστική II και ΙΙΙ)
ΚΜΑ 290-299ΚΜΑ 590-599Μεθοδολογία Έρευνας Ιστορικο-ερμηνευτικών Επιστημών
ΚΠΑ 001-049 ΚΠΑ 300-349 Θεωρίες Παιδείας
ΚΠΑ 001-014ΚΠΑ 300-314Θεωρίες Παιδείας
ΚΠΑ 015-019ΚΠΑ 315-319Φιλοσοφία της Παιδείας
ΚΠΑ 020-029ΚΠΑ 320-329Ειδικές κοινωνιολογίες της εκπαίδευσης
ΚΠΑ 030-039ΚΠΑ 330-339Ειδικές ιστορίες της εκπαίδευσης
ΚΠΑ 040-049ΚΠΑ 340-349Θεωρίες Αναλυτικών Προγραμμάτων και Αξιολόγησης
ΚΨΑ 050-099 ΚΨΑ 350-399 Θεωρίες Ψυχολογίας
ΚΨΑ 050-059ΚΨΑ 350-359Θεματικές Θεωρίες Ψυχολογίας
ΚΨΑ 060-069ΚΨΑ 360-369Κοινωνική Ψυχολογία
ΚΨΑ 070-079ΚΨΑ 370-379Θεωρίες Προσωπικότητας και Εαυτού
ΚΨΑ 080-089ΚΨΑ 380-389Θεωρίες Δημιουργικότητας και Φαντασίας
ΚΨΑ 090-099ΚΨΑ 390-399Ψυχαναλυτική Θεωρία
ΚΚΑ 100-149ΚΚΑ 400-449Κοινωνιολογική και Ανθρωπολογική Θεωρία
ΚΚΑ 101-109ΚΚΑ 401-409Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία-Ανθρωπολογία
ΚΚΑ 111-119ΚΚΑ 410-419Κοινωνιολογικές Θεωρίες
ΚΚΑ 120-129ΚΚΑ 420-429Ανθρωπολογικές Θεωρίες
ΚΚΑ 130-139ΚΚΑ 430-439Θεωρίες Πολιτισμού
ΚΚΑ 140-149ΚΚΑ 440-449Θεωρίες Συμβολικών Συστημάτων
 

Ενότητα Β: Ανθρώπινη Ανάπτυξη, Νόηση, Αξίες, Συναισθήματα, Μάθηση

ΚΠΒ 001-049 ΚΠΒ 301-349 Παιδαγωγικά
ΚΠΒ 002-019 ΚΠΒ 302-319 Διδακτικές επιμέρους μαθημάτων
ΚΠΒ 020-029 ΚΠΒ 320-329 Σχολική Παιδαγωγική
ΚΠΒ 030-034 ΚΠΒ 330-334 Τεχνολογία και Διδασκαλία
ΚΠΒ 035-039 ΚΠΒ 335-339 Δια βίου εκπαίδευση – Επιμόρφωση
ΚΨΒ 050-099 ΚΨΒ 350-399 Ψυχολογία
ΚΨΒ 050-059 ΚΨΒ 350-359 Αναπτυξιακή Ψυχολογία
ΚΨΒ 060-069 ΚΨΒ 360-369 Γνωστική Ψυχολογία
ΚΨΒ 070-079 ΚΨΒ 370-379 Ψυχολογία Κινήτρων και Συγκινήσεων
ΚΨΒ 080-089 ΚΨΒ 380-389 Κοινωνική Ψυχολογία
ΚΨΒ 090-094 ΚΨΒ 390-394 Κλινική-Συμβουλευτική Ψυχολογία
ΚΨΒ 095-099 ΚΨΒ 395-399 Εκπαιδευτική Ψυχολογία
ΚΚΒ 100-149 ΚΚΒ 400-449 Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία
ΚΚΒ 100-109 ΚΚΒ 400-409 Κοινωνιολογία-Ανθρωπολογία της Γνώσης
ΚΚΒ 110-114 ΚΚΒ 410-414 Κοινωνιολογία-Ανθρωπολογία της Ηθικής
ΚΚΒ 115-119 ΚΚΒ 415-419 Κοινωνιολογία της Εξουσίας
ΚΚΒ 120-129 ΚΚΒ 420-429 Κοινωνιολογία του Εαυτού & της Ταυτότητας
ΚΚΒ 130-139 ΚΚΒ 430-439 Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία των Συναισθημάτων
ΚΚΒ 140-149 ΚΚΒ 440-449 Κοινωνικοποίηση και Ανθρώπινη Ανάπτυξη
ΚΔΒ 150-199 ΚΔΒ 450-499 Διεπιστημονικά
ΚΔΒ 150-154 ΚΔΒ 450-454 Ανθρώπινη ανάπτυξη
ΚΔΒ 155-159 ΚΔΒ 455-459 Διαπροσωπικές Σχέσεις
ΚΔΒ 160-169 ΚΔΒ 460-469 Κοινωνική Μάθηση
ΚΔΒ 170-179 ΚΔΒ 470-479 Αξίες - Νοοτροπίες
ΚΔΒ 180-184 ΚΔΒ 480-484 Ενδο- και Δια-ομαδικές διαδικασίες
ΚΔΒ 185-189 ΚΔΒ 485-489 Συμβουλευτική
ΚΔΒ 190-199 ΚΔΒ 490-499 Συναισθήματα
 

Ενότητα Γ: Πολιτισμός, Εκπαίδευση, Πολιτική

ΚΠΓ 001-049 ΚΠΓ 301-349 Παιδαγωγικά
ΚΠΓ 001-009 ΚΠΓ 300-309 Εκπαιδευτική Πολιτική
ΚΠΓ 010-019 ΚΠΓ 310-319 Ειδικά Θέματα Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης
ΚΠΓ 020-029 ΚΠΓ 320-329 Ειδικά Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης
ΚΠΓ 030-034 ΚΠΓ 330-334 Διαπολιτισμική Εκπαίδευση
ΚΠΓ 035-039 ΚΠΓ 335-339 Πολιτισμός και Εκπαίδευση
ΚΠΓ 040-049 ΚΠΓ 340-349 Σύγκριση Εκπαιδευτικών Συστημάτων
ΚΨΓ 050-099 ΚΨΓ 350-399 Ψυχολογία
ΚΨΓ 050-059 ΚΨΓ 350-359 Ψυχολογία της Τέχνης
ΚΨΓ 060-064 ΚΨΓ 360-364 Πολιτισμική Ψυχολογία
ΚΨΓ 065-069 ΚΨΓ 365-369 Ψυχολογία του Αθλητισμού και του Ελεύθερου Χρόνου
ΚΨΓ 070-079 ΚΨΓ 370-379 Σχολική Ψυχολογία
ΚΨΓ 080-089 ΚΨΓ 380-389 Πολιτική Ψυχολογία
ΚΨΓ 090-099 ΚΨΓ 390-399 Ψυχολογία της Υγείας
ΚΚΓ 100-149 ΚΚΓ 400-449 Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία
ΚΚΓ 100-104 ΚΚΓ 400-404 Κοινωνιολογία του Πολιτισμού
ΚΚΓ 105-109 ΚΚΓ 405-409 Πολιτισμική Ανθρωπολογία
ΚΚΓ 110-119 ΚΚΓ 410-419 Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία της τέχνης
ΚΚΓ 120-124 ΚΚΓ 420-424 Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία της παρέκκλισης
ΚΚΓ 125-129 ΚΚΓ 425-429 Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία του Αθλητισμού και του Ελεύθερου Χρόνου
ΚΚΓ 130-139 ΚΚΓ 430-439 Πολιτική Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία
ΚΚΓ 140-144 ΚΚΓ 440-444 Ιστορική Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία
ΚΚΓ 145-149 ΚΚΓ 445-449 Κοινωνιολογία και Ανθρωπολογία του Κινηματογράφου
ΚΔΓ 150-199 ΚΔΓ 450-499 Διεπιστημονικά
ΚΔΓ 150-154 ΚΔΓ 450-454 Τέχνη
ΚΔΓ 155-159 ΚΔΓ 455-459 Θρησκεία και Ιδεολογία
ΚΔΓ 160-164 ΚΔΓ 460-464 Διαχείριση Πολιτισμικών Αγαθών
ΚΔΓ 165-169 ΚΔΓ 465-469 Σώμα, ταυτότητα, ρόλοι
ΚΔΓ 170-174 ΚΔΓ 470-474 Ποιότητα ζωής
ΚΔΓ 175-179 ΚΔΓ 475-479 Υγεία
ΚΔΓ 180-184 ΚΔΓ 480-484 Πολιτισμική Τεχνολογία
ΚΔΓ 185-189 ΚΔΓ 485-489 Επικοινωνία
ΚΔΓ 190-194 ΚΔΓ 490-494 Οικονομία
ΚΔΓ 195-199 ΚΔΓ 495-499 Θεσμοί-Πολιτική
ΚΔΓ 200-204 ΚΔΓ 500-504 Φύλα
ΚΔΓ 205-209 ΚΔΓ 504-509 Μειονότητες

Διευκρινίζεται ότι: 
1. Κάθε μάθημα (παράδοση, σεμινάριο) συνοδεύεται από τρία κεφαλαία γράμματα και τρία αριθμητικά ψηφία, π.χ.: Το πρώτο γράμμα (Κ) αντιστοιχεί στην κατεύθυνση. Το δεύτερο γράμμα (Π-Ψ-Κ) αντιστοιχεί στις επιστήμες, ενώ το γράμμα Δ καλύπτει διεπιστημονικά μαθήματα (συνεργασίες διδασκόντων ή οτιδήποτε άλλο). Το τρίτο γράμμα (Α-Β-Γ) αντιστοιχεί στις τρεις ενότητες του προγράμματος.
2. Η κάθε επιστήμη παίρνει ένα σταθερό αριθμητικό πεδίο:

 • Τα Παιδαγωγικά καταλαμβάνουν το αριθμητικό πεδίο 001-049 (παραδόσεις) και 300-349 (σεμινάρια)
 • Η Ψυχολογία 050-099 και 350-399
 • Η Κοινωνιολογία και η Ανθρωπολογία 100-149 και 400-449
 • Τα διεπιστημονικά μαθήματα 150-199 και 450-499

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με τα ανώτατα όρια φοίτησης