ΚΠΓ342

Ευρωπαϊκή Ένωση και Εκπαίδευση

Αντικείμενο του σεμιναρίου  είναι η μελέτη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα εκπαίδευσης και η επίδραση της στην διαμόρφωση της  εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Αρχικά θα γίνει παρουσίαση από την διδάσκουσα της εξελικτικής πορείας προς μια ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική και της σχέσης της ευρωπαϊκής με την εθνική εκπαιδευτική πολιτική .Οι φοιτητές/τριες θα κληθούν α) να παρουσιάσουν άρθρα σε σχετικά θέματα,  β) να μελετήσουν την σχετική βιβλιογραφία γ) να αναζητήσουν πρωτογενές υλικό από διακηρύξεις, νομικά και άλλα κείμενα σχετικά με την πολιτική της ΕΕ στην εκπαίδευση στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Εuropa, Eurolex, Cedefop κλπ καθώς και στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης της Βιβλιοθήκης και γ) να εκπονήσουν και να παρουσιάσουν εργασίες σε ένα τομέα της πολιτικής της ΕΕ της επιλογής τους από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες :

 • Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση
 • Ευρωπαϊκή ταυτότητα και η έννοια του «Ενεργού Ευρωπαίου Πολίτη»,
 • Μηχανισμοί της αγοράς και Εκπαίδευση στην ΕΕ(Λευκό Βιβλίο για την οικονομία)
 • Eυρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης (Στρατηγική της Μπολόνια),
 • Ευρωπαϊκός χώρος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ( Στρατηγική της Κοπεγχάγης),
 • Η Ευρώπη της Γνώσης και βασικές ικανότητες,
 • Διαδικασία της Λισαβόνας και το πρόγραμμα εκπαίδευση και κατάρτιση 2010,
 • Η Διαχείριση της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας στην ΕΕ
 • Διασφάλιση της ποιότητας της Εκπαίδευσης και Αξιολόγηση,
 • Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση (eEurope, eLearning),
 • Πολιτικές για την Εκπαίδευση των  Εκπαιδευτικών .
 • Δια βίου μάθηση και σχολική εκπαίδευση.

Δίνεται η δυνατότητα επίσης  οι φοιτητές να προτείνουν άλλο θέμα του ενδιαφέροντός τους, αν σχετίζεται με την θεματική του σεμιναρίου . Η αξιολόγηση του μαθήματος θα βασιστεί στις εργασίες και στην ενεργό συμμετοχή των φοιτητών στο σεμινάριο .