ΚΠΓ333

Πρότυπα, πειραματικά σχολεία και «αριστεία» στην ελληνική εκπαίδευση (19ος αιώνας -2015)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι α) να διερευνηθεί η ιστορία των πρότυπων και πειραματικών σχολείων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα από την πρώτη εμφάνιση των αντίστοιχων τύπων σχολείων (1834) έως τις τελευταίες μεταρρυθμίσεις τους (2012 και 2015), ο σκοπός σύστασής τους, οι όροι και προϋποθέσεις της λειτουργίας τους, και οι μεταλλαγές στην νοηματοδότηση της επωνυμίας τους, και β) η μελέτη της έννοιας της «αριστείας στην εκπαίδευση» και η ειδικότερη σύνδεση/αποσύνδεσή της με τον ιδιαίτερο αυτό τύπο σχολείων.

Περιεχόμενο:

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστεί σχηματικά από τη διδάσκουσα α) η θεσμική εξέλιξη του είδους των σχολείων αυτών, στο πλαίσιο της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής και εκπαιδευτικής φιλοσοφίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος έως τις τελευταίες θεσμικές αλλαγές (2015),  β) η έννοια της αριστείας θα συζητηθεί σε σχέση με τις αλλαγές στην ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική και στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την οικονομία και την αγορά εργασίας (από το 1993 και εξής), όπως και στο πλαίσιο του ιδιαίτερου φαινομένου της σύνδεσή τους στην ελληνική εκπαίδευση με τα πρότυπα/πειραματικά σχολεία μετά το 2011.  Οι φοιτητές/τριες στο πλαίσιο της θεματικής του σεμιναρίου θα κληθούν να επεξεργαστούν και να παρουσιάσουν εργασίες που θα αφορούν: α) στην παρουσίαση συγκεκριμένων πρότυπων και πειραματικών σχολείων στην ιστορική τους εξέλιξη, β) στην οργάνωση έρευνας (με ερωτηματολόγια) στα σχολεία των πόλεων της Κρήτης (πειραματικά πρώην πρότυπα γυμνάσια και λύκεια και γυμνάσια και γενικά λύκεια) σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τα πρότυπα-πειραματικά, τα πειραματικά και την έννοια της αριστείας.

 

Γενική Βιβλιογραφία

  • Αντωνίου, Δαυίδ, Προγράμματα Μέσης εκπαίδευσης. Αθήνα: ΙΑΝ/ΓΓΕΝ, 1987-1089 (on line: http://www.iaen.gr/books.html )
  • Brantlinger, Ellen A. Dividing classes: Ηow the middle class negotiates and rationalizes school advantage. Routledge: Falmer, 2011
  • Herrnstein, Richard J., Murray Charles, The Bell Curve, Intellingence and Class Structure in American Life, The Free Press, 1994
  • Fabre, Aurelien.Το πειραματικό ενεργητικό σχολείο, μεταφρ. Κυριάκος Κατσιμάνης. Αθήνα : Επικαιρότητα, 1986. LB1026 .F33 1986b
  • Κυπριανός, Παντελής. Συγκριτική ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης. Αθήνα: Βιβλιοόραμα, 2004.
  • Lawton Denis, Social Class, Language and Education. Routledge & Kegan Paul, 1977.
  • Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Πρότυπα - πειραματικά προγράμματα [AGRO - SEP - LINK].Αθήνα : Λύχνος , 1984.
  • Νομοθεσία: Ν. 4376/1929  (πρώτη θεσμοθέτηση πειραματικών σχολείων), Ν 1566/1985 (αρθρ.31 :Σύσταση πειραματικών σχολείων στη μεταπολίτευση), Ν 3966/2011 (Σύσταση πρότυπων πειραματικών), ΝΔ/2015 (κατάργηση πρότυπων πειραματικών)