ΚΠΓ310

Η Διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας: Εργαστηριακές Ασκήσεις

Σκοπός του σεμιναρίου είναι, πρώτον, να προσφέρει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στη Μέση Εκπαίδευση και, δεύτερον, να εξασκήσει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στη διδακτική πρακτική του μαθήματος. Πιο συγκεκριμένα, στις αρχικές εισηγήσεις παρουσιάζονται βασικά στοιχεία γενικής και ειδικής διδακτικής, με ιδιαίτερη έμφαση στη διδακτική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας. Για το σκοπό αυτό αξιοποιείται η θεωρία για τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών, όπως αυτή απορρέει από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, τα Προγράμματα Σπουδών, τις Οδηγίες Διδασκαλίας των Φιλολογικών Μαθημάτων καθώς και τα Βιβλία του Καθηγητή. Στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ασκούνται στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση της διδασκαλίας μέσα από την παρουσίαση ενός αναλυτικού σχεδίου μαθήματος.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

  • Αργυροπούλου, Χ. κ.ά. 2002. Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο, ΟΕΔΒ: Αθήνα.
  • Βέικου, Χ. κ.ά. 2002. Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Ενιαίο Λύκειο, ΟΕΔΒ: Αθήνα.
  • Ματσαγγούρας, Η.Γ. 2004. Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας ΙΙ: Στρατηγικές διδασκαλίας, 5η εκδ., Gutenberg: Αθήνα.
  • Τσάφος, Β. 2004. Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και γλώσσας: Για μια εναλλακτική μαθητεία στον αρχαίο κόσμο, Πατάκης: Αθήνα.