ΚΠΓ302

Πολιτικές εκπαίδευσης και υπερεθνικοί οργανισμοί

Στόχος του σεμιναρίου είναι

α) να γνωρίσουν οι φοιτητές τις βασικές πολιτικές εκπαίδευσης και τις δραστηριότητες που προωθούν οι υπερεθνικοί οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ουνέσκο, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο ΟΟΣΑ, η Παγκόσμια Τράπεζα και   να καταλάβουν τον ρόλο τους στην παγκοσμιοποίηση της εκπαίδευσης

β) να διερευνήσουν τις επιρροές των προωθούμενων πολιτικών, οδηγιών και συστάσεων  μέσα από την εξέταση  συγκεκριμένων παραδειγμάτων  νομοθετικών ρυθμίσεων που υιοθετήθηκαν την τελευταία 20ετία στην χώρα μας με στόχο την μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης.

γ) να προσεγγίσουν κριτικά το σκεπτικό και τα αποτελέσματα  των ρυθμίσεων αυτών.

Ενδεικτικά είναι δυνατόν να μελετηθούν πολιτικές που συνδέονται με τα εξής ζητήματα

 • Ποιότητας και αποδοτικότητας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων διαφόρων βαθμίδων (προσωπικό- πρόγραμμα σπουδών)
 • Εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης
  α)των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας  και
  β) σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας
 • Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης εκπαίδευσης –Διαδικασία της Μπολόνια
 • Αναγνώρισης σπουδών και τίτλων (ΕCTS- Παράρτημα Διπλώματος)
 • Περιπανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και κατάρτισης ( ΤΕΙ , Κολέγια Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών)
 • Σύνδεσης με την αγορά εργασίας και τεχνολογικής εκπαίδευσης
 • Εκπαίδευσης  για όλους και της ισότητας των ευκαιριών 
 • Ανθρώπινων δικαιωμάτων και Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
 • Ενεργού Πολίτη και διδακτικών στρατηγικών στην τάξη
 • Δια βίου μάθησης
 • Εφαρμογών του νέου Διοικητισμού ( new managerialism) στην Εκπαίδευση ( Τριτοβάθμια- Δευτεροβάθμια )
 • Διεθνών ερευνών αξιολόγησης μαθητικών επιδόσεων (PISA)
 • Κοινωνίας της γνώσης και ρόλου του εκπαιδευτικού .
 • Κοινωνίας της γνώσης και εισαγωγής ΤΠΕ στην εκπαίδευση
 • Δεξιότητες για την κοινωνία της γνώσης και πιλοτικά προγράμματα σπουδών

 

Εκτός της γενικής βιβλιογραφίας θα δοθεί αναλυτική βιβλιογραφία και δικτυογραφία για κάθε θέμα που θα επιλεγεί .

 

Η Αξιολόγηση θα στηριχθεί :

 1. Στην παρακολούθηση και την ενεργό συμμετοχή στο σεμινάριο (10%)
 2. στην παρουσίαση και κριτικό σχολιασμό ενός επιστημονικού άρθρου ή συστάσεων /οδηγιών Υπερεθνικού Οργανισμού ή και νομοθεσίας σχετικής με το υπό μελέτη θέμα που ανέλαβε ο φοιτητής (20%) 
 3. στην προφορική παρουσίαση και έγκαιρη κατάθεση γραπτής συνθετικής εργασίας . (70%)