ΚΠΓ035

Ιστορία της γυναικείας εκπαίδευσης – Οι γυναίκες στην εκπαίδευση

Η παράδοση αναφέρεται στην ιστορία της γυναικείας εκπαίδευσης και στο ρόλο των γυναικών στη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος και της εκπαιδευτικής/παιδαγωγικής του φιλοσοφίας, και στη συμβολή τους στις πολιτισμικές διεργασίες και στους κοινωνικούς/ιδεολογικούς μετασχηματισμούς της ελληνικής κοινωνίας. Χρονικά καλύπτει την περίοδο από το 18ο αιώνα έως τη μεταπολίτευση και γεωγραφικά και στους δυο πολιτικούς χώρους, το ελληνικό κράτος και τις κοινότητες του οθωμανικού χώρου. Σκοπός του βιβλίου είναι να δοθεί μια ολοκληρωμένη και πολύ-πρισματική ιστορία της γυναικείας εκπαίδευσης, και να τονιστεί ο έμφυλος παράγοντας στις εκπαιδευτικές και κοινωνικές εξελίξεις/αλλαγές.

Περιλαμβάνει δυο ευρείες θεματικές ενότητες: στην πρώτη καταγράφεται η συγκρότηση και εξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήματος των γυναικών (προσχολική-τριτοβάθμια), με εμπλαισίωση στις μεταβαλλόμενες ιστορικές συνθήκες (πολιτικές οικονομικές, κοινωνικές ιδεολογικές), και στη δεύτερη αναλύεται η παιδαγωγική, κοινωνική και πολιτισμική δράση των γυναικών και το ‘παράδοξο’ της γυναικείας διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα η δομή-θεματολογία της παράδοσης είναι η ακόλουθη:

Ιδεολογικές συγκρούσεις και θεσμικές κατακτήσεις: η συγκρότηση του εκπαιδευτικού συστήματος των γυναικών

 • Λόγοι ‘περί γυναικών’ (φύση, κοινωνικός ρόλος, εκπαίδευση, δικαιώματα, εργασία) - οι αντιφάσεις
 • Η γέννηση, διαμόρφωση και εξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήματος
  (προσχολική – τριτοβάθμια)
 • Μεταρρυθμιστική παιδαγωγική - νέες προτάσεις
 • Εκπαίδευση – εργασία – επιστήμες
 • Γυναικεία κινήματα - συλλογική δράση - φεμινιστικό κίνημα

Γυναίκες και εκπαίδευση – οι γυναίκες στην εκπαίδευση

 • Οι αντιφάσεις επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
 • Ατομική - συλλογική δραστηριότητα (φεμινιστική, φιλανθρωπική, κοινωνική, συνδικαλιστική, πολιτική)
 • Εκδοτική δραστηριότητα
 • Εκπαιδευτική/παιδαγωγική δραστηριότητα

Εκτός των προτεινόμενων εγχειριδίων, σχετική βοηθητική βιβλιογραφία θα αναρτηθεί μαζί με το πρόγραμμα του μαθήματος στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο studentsweb.