ΚΠΓ031

Διαπολιτισμική Διδακτική και Διαπολιτισμικά Αναλυτικά Προγράμματα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 
Μετανάστευση-Παγκοσμιοποίηση-Πολυπολιτισμικότητα και Εκπαίδευση.
Εννοιολογική προσέγγιση και κριτική της διαπολιτισμικής θεωρίας (συνοπτικά).Διαπολιτισμική Διδακτική και Εκπαιδευτικά Προγράμματα: στόχοι-μέθοδοι διδασκαλίας-δημιουργικές διαπολιτισμικές δραστηριότητες. Διαπολιτισμικά Αναλυτικά Προγράμματα σπουδών στο πολυπολιτισμικό σχολείο: σχεδιασμός-κριτήρια-δυσκολίες-πλαίσιο (π.χ. κοινωνικο-κριτική θεωρία κ.ά.)-στόχοι-αξιολόγηση. Διαθεματικότητα και Διαπολιτισμικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Δίγλωσσα Προγράμματα και Διαπολιτισμικότητα (π.χ. τυπολογία-παραδείγματα κ.ά.). Διαπολιτισμική Επικοινωνία στην πολυπολιτισμική σχολική τάξη.
 
-Αξιολόγηση φοιτητών: Γραπτές Εξετάσεις
 
-Προτεινόμενα συγγράμματα:
 
1) Νικολάου, Γ. (2005). Διαπολιτισμική Διδακτική (Το Νέο περιβάλλον-Βασικές Αρχές). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
2) Ευαγγέλου, Οδ. (2007). Διαπολιτισμικά Αναλυτικά Προγράμματα. Αθήνα: Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός