ΚΠΓ030

Μετανάστευση και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Το μεταναστευτικό φαινόμενο-Μετανάστευση και Εκπαίδευση (γενικά)-Διασαφήνιση των εννοιών:Διαπολιτισμικότητα-Πολυπολιτισμικότητα-Διαπολιτισμική Εκπαίδευση-Διαπολιτισμική Αγωγή και Διαπολιτισμική Παιδαγωγική.Ανάλυση των βασικών θεωρητικών αρχών και της στοχοθεσίας της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.Δίγλωσση Εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών.Τα κυριότερα μοντέλα διαχείρισης της ετερότητας των μαθητών στην πολυπολιτισμική σχολική τάξη (π.χ. αφομοίωσης, ενσωμάτωσης, αντιρατσιστικό, πολυπολιτισμικό και διαπολιτισμικό). Διαπολιτισμική ικανότητα και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών.Διαπολιτισμική Επικοινωνία. Διαπολιτισμική Συμβουλευτική.Διδακτικές προσεγγίσεις και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.Η εκπαιδευτική πολιτική της Ελλάδας για τους μετανάστες μαθητές.
 
- Αξιολόγηση φοιτητών: Γραπτές Εξετάσεις
 
-Προτεινόμενα συγγράμματα:
 
1) Παπαχρήστος, Κ. (2011). Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στο ελληνικό σχολείο. Αθήνα: Ταξιδευτής.
2) Παλαιολόγου, Ν.-Ευαγγέλου, Οδ. (2003). Διαπολιτισμική Παιδαγωγική: Εκπαιδευτικές, Διδακτικές και Ψυχολογικές Προσεγγίσεις. Αθήνα: Ατραπός.