ΚΠΓ005

Εκπαιδευτική Πολιτική

Σκοποί του μαθήματος

  • η κατανόηση από τους φοιτητές της σημασίας της Εκαπιδευτικής Πολιτικής και του ρόλου της
  • Η εξοικείωση των φοιτητών με την ορολογία της Εκπαιδευτικής Πολιτικής
  • Η αναγνώριση των βασικών παραγόντων άσκησης της Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Στόχοι του μαθήματος

  • Η παροχή όλων εκείνων των εφοδίων στους φοιτητές που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν την πολυπλοκόητα στην άσκηση της Εκπαιδευτικής Πολιτικής
  • Η συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων τους στην καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα
  • Η προετοιμασία ερευνητών σε ανάλογα θέματα

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

  • Ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων κατανόσησης, ανάλυσης, σύνθεσης και σύγκρισης εννοιών στο γνωστικό αντικείμενο της Εκπαιδευτικής Πολιτικής
  • Ανάπτυξη χρήσιμων δεξιοτήτων (χρήση Η/Υ, χρήση powerpoint, οργάνωση και παρουσίαση πληροφοριών, σύνταξη κειμένου εργασίας)