ΚΠΒ313

Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας της Λογοτεχνίας

Στόχος του σεμιναρίου είναι η μύηση και η άσκηση στη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Αρχικά παρουσιάζονται βασικά στοιχεία διδακτικής μεθοδολογίας του μαθήματος, καθώς και οι απαραίτητες γνώσεις για την προσέγγιση της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Στο δεύτερο μέρος του σεμιναρίου οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ασκούνται στη διδασκαλία της λογοτεχνίας μέσα από την παρουσίαση αναλυτικών σχεδίων μαθήματος καθώς και εργασιών θεωρητικού περιεχομένου αναφορικά με τη διδακτική της νεοελληνικης λογοτεχνίας στη μέση εκπαίδευση.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

  • Αποστολίδου, Β. – Χοντολίδου, Ε. (επιμ.) 1999. Λογοτεχνία και εκπαίδευση, Αθήνα: τυπωθήτω.
  • Βέικου, Χ. κ.ά. 2002. Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Ενιαίο Λύκειο, Αθήνα: ΟΕΔΒ.
  • Ματσαγγούρας, Η. Γ. 2004. Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας ΙΙ: Στρατηγικές διδασκαλίας, 5η εκδ., Αθήνα: Gutenberg.
  • ΥΠΔΒΜΘ, 2011. Πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα της λογοτεχνίας της Α' Λυκείου, Αθήνα.
  • ΥΠΔΒΜΘ, 2011. Πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας στο Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο, Αθήνα.
  • Φρυδάκη, Ε. 2003. Η θεωρία της λογοτεχνίας στην πράξη της διδασκαλίας, Αθήνα: Κριτική.