ΚΠΒ304

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Α) Οι εισηγήσεις αφορούν στο περιεχόμενο του νέου Αναλυτικού Προγράμματος του μαθήματος της Λογοτεχνίας, στο Βιβλίο του Καθηγητή, στα νέα σχολικά εγχειρίδια του Γυμνασίου και στη θεωρία της Λογοτεχνίας. Αρχικά διευκρινίζονται βασικοί όροι, όπως τι είναι το Αναλυτικό Πρόγραμμα, πώς το χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός στη διδακτική πράξη, ποια η σχέση των τριών παραγόντων (Αναλυτικό πρόγραμμα- Σχολικό εγχειρίδιο- Βιβλίο Καθηγητή) και πώς επηρεάζει τη διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος. Στη συνέχεια μελετώνται με ανάλυση περιεχομένου τα εισαγωγικά σημειώματα και οι ερωτήσεις- δραστηριότητες που εμπεριέχονται στα σχολικά εγχειρίδια και διερευνάται: 1. Οι κατευθύνσεις του Αναλυτικού Προγράμματος σχετικά με τη θέση και λειτουργία των εισαγωγικών σημειωμάτων- ερωτήσεων στο σχολικό εγχειρίδιο και στη διδακτική πράξη, 2. Η χρήση και η διδακτική τους αξιοποίηση στη σχολική τάξη από τους διδάσκοντες, 3. Η σχέση τους με τις θεωρίες της Λογοτεχνίας.

Β) Οι εργασίες των φοιτητών αφορούν στην ερευνητική μελέτη των σχολικών εγχειριδίων του Γυμνασίου (εισαγωγικά σημειώματα- ερωτήσεις και προτεινόμενες δραστηριότητες) με παρατήρηση διδασκαλιών στη σχολική τάξη με βάση τις κατευθύνσεις που έχουν δοθεί στον πρώτο κύκλο του σεμιναρίου σε αντιστοιχία με τις θεωρίες της Λογοτεχνίας και το Αναλυτικό Πρόγραμμα.


Σκοπός του σεμιναρίου είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές γνώσεις σχετικά με το Αναλυτικό πρόγραμμα, το σχολικό εγχειρίδιο και το βιβλίο του καθηγητή και να κατανοήσουν πώς οι τρεις αυτοί παράγοντες συνδυάζονται και αξιοποιούνται στην οργάνωση και την πράξη της διδασκαλίας του μαθήματος της Λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση