ΚΠΒ029

Κοινωνιολογία του Σχολείου (Διδ. Επάρκεια)

Στην παράδοση αυτή θα ασχοληθούμε με το μέσο και μικρο-επίπεδο ανάλυσης. Ειδικότερα, θα μελετήσουμε τις εσωτερικές διεργασίες της σχολικής μονάδας και τα τεκταινόμενα εντός της σχολικής αίθουσας. Θα εστιάσουμε στους δρώντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας (δηλ. τις/τους εκπαιδευτικούς και τις μαθήτριες / τους μαθητές) και στην καθημερινή τους αλληλεπίδραση εντός της σχολικής κοινότητας και της σχολικής τάξης.

Η θεματολογία που θα πραγματευτούμε, υπό το παραπάνω πρίσμα, θα περιλαμβάνει:

  • Ζητήματα ταυτότητας (φύλο, κοινωνική τάξη, εθνική – πολιτισμική ταυτότητα) και ο χειρισμός τους / η αντιμετώπισή τους εντός της σχολικής κοινότητας και της σχολικής τάξης.
  • Επισκόπηση αποτελεσμάτων κοινωνικών ερευνών που έχουν προσεγγίσει το μέσο και μικρο-επίπεδο.
  • Κριτική ανάλυση παρεμβάσεων και πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί στο επίπεδο της σχολικής τάξης.
  • Συνεπαγωγές για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.
  • Κριτική αποτίμηση προγραμμάτων / παρεμβάσεων αντισταθμιστικής αγωγής.
  • Εξέταση πολυεθνοτικών σχολικών κοινοτήτων και τρόπων δημοκρατικής συνύπαρξης.
  • Την πολυπολιτισμικότητα και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση.
  • Τη βία στη σχολική μονάδα και στη σχολική αίθουσα.