ΚΠΒ011

Διδακτική της Λογοτεχνίας

Το αντικείμενο έχει σκοπό να παράσχει το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στη μέση εκπαίδευση. Στο πρώτο μέρος παρέχονται βασικά στοιχεία για μία επαρκή ανάγνωση της λογοτεχνίας (συνοπτική ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, βασικά λογοτεχνικά ρεύματα και κύριοι εκπρόσωποι, σύγχρονες τάσεις στη θεωρία της λογοτεχνίας). Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται σύντομα η ιστορία του μαθήματος στη μέση εκπαίδευση και εξετάζονται αναλυτικά στοιχεία διδακτικής μεθοδολογίας στη προσέγγιση του γραπτού λόγου και της λογοτεχνίας, η σκοποθεσία του μαθήματος, οι προτεινόμενες διδακτικές προσεγγίσεις και τα νέα προγράμματα σπουδών σε συνδυασμό με την παρουσίαση σχεδίων διδασκαλίας.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

  • Αργυροπούλου, Χ. (επιμ.) 2006. Η διαθεματικότητα στο φιλολογικά μαθήματα και τα σχέδια εργασίας / project: Από τη θεωρία στη διδακτική πράξη, Αθήνα: Μεταίχμιο.
  • Αποστολίδου, Β. – Χοντολίδου, Ε. (επιμ.) 1999. Λογοτεχνία και εκπαίδευση, Αθήνα: τυπωθήτω.
  • Δρουκόπουλος, Α. 2004. Η διδασκαλία της νεοελληνικής λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο και στο Ενιαίο Λύκειο, Αθήνα: Μεταίχμιο.
  • Eagleton, T. [1983] 1989. Εισαγωγή στη θεωρία της λογοτεχνίας, μτφρ. Μ. Μαυρωνάς, Αθήνα: Οδυσσέας.
  • Μπαλάσκας, Κ. - Αγγελάκος, Κ. (επιμ.) 2005. Γλώσσα και λογοτεχνία στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα: Μεταίχμιο.
  • Μπαμπινιώτης, Γ. 1991. Γλωσσολογία και λογοτεχνία: Από την τεχνική στην τέχνη του λόγου, 2η εκδ., Αθήνα: χ.έ.
  • Πολίτης, Λ. 1978. Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, Αθήνα: ΜΙΕΤ.
  • Τόγιας, Β. Ι. 1988-1990. Το μάθημα των νέων ελληνικών στη μέση εκπαίδευση: Ιστορική θεώρηση (1833-1967) Ι-ΙΙ, Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ.
  • Φρυδάκη, Ε. 2003. Η θεωρία της λογοτεχνίας στην πράξη της διδασκαλίας, Αθήνα: Κριτική.