ΚΠΒ010

Διδακτική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στη Μέση Εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά η πορεία της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους ως τις μέρες μας. Στη συνέχεια, εξετάζονται η γενικότερη φιλοσοφία που διακρίνει το μάθημα σύμφωνα με τα Προγράμματα Σπουδών, τις Οδηγίες Διδασκαλίας και τα Βιβλία του Καθηγητή, η σκοποθεσία του μαθήματος, οι προτεινόμενες μέθοδοι και η πορεία διδασκαλίας, καθώς και ζητήματα αξιολόγησης. Ειδικότερα θέματα που θα συζητηθούν αναφέρονται στην επιλογή συγκεκριμένων κειμένων από το corpus της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, στο περιεχόμενο των εγχειριδίων και τη διάταξη της ύλης, στην αξιοποίηση συγκεκριμένων μεταφράσεων, στη σχέση της διδακτέας ύλης με τη διδακτική πράξη, καθώς και στους τρόπους αξιοποίησης του διαδικτύου εντός και εκτός της σχολικής αίθουσας. Τέλος, θα γίνει επιλεκτική παρουσίαση διδακτικών εγχειριδίων μαζί με σχέδια διδασκαλίας, ώστε να γίνει πιο κατανοητή η σχέση της θεωρίας με την πράξη.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

  • Βαρμάζης, Ν.Δ. 1998. Διδακτική των αρχαίων ελληνικών: Από την παράδοση στην ανανέωση της διδακτικής μεθόδου, Πατάκης: Αθήνα.
  • Πεπονή, Α.-Ε., 1998. Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας από μετάφραση στη μέση εκπαίδευση, ΚΕΓ: Θεσσαλονίκη.
  • Τσάφος, Β. 2004. Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και γλώσσας: Για μια εναλλακτική μαθητεία στον αρχαίο κόσμο, Πατάκης: Αθήνα.