ΚΠΒ009

Διδακτική της Ιστορίας στη Δ.Ε.: θεωρητικό πλαίσιο

Το μάθημα αναφέρεται στη Διδακτική της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση , στα Αναλυτικά Προγράμματα, τους σκοπούς της Ιστορίας, τις μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης, στα σχολικά  εγεχειρίδια και τη διαφορά τους από τα επιστημονικά ιστορικά βιβλία, τη φιλοσοφία των σχολικών εγχειριδίων από συστάσεως του ελληνικού κράτους έως σήμερα . Αναφέρεται επίσης στην εισαγωγή και εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική της Ιστορίας , στα συγκρουσιακά θέματα της Ιστορίας, την λειτουργία των πηγών και παραθεμάτων στο μάθημα  και στη διαθεματικότητα ως προς το μάθημα αυτό. Το μάθημα στο εξάμηνο αυτό έχει περισσότερο θεωρητικό χαρακτήρα και λιγότερο πρακτικές εφαρμογές διότι θεωρούμε ότι πρέπει να έχει ο φοιτητής μια θεωρητική ενημέρωση και γνώση πριν διδάξει. Το δεύτερο εξάμηνο θα επικεντυρωθεί το μάθημα στην καθαυτό διδακτική πράξη.