ΚΠΒ008

Διδακτική Γλώσσας

Αρχικά θα παρουσιαστούν σύγχρονες γλωσσο-διδακτικές θεωρίες. Συγκεκριμένα θα συζητηθούν:

  1. Η επικοινωνιακή προσέγγιση
  2. Η κειμενική προσέγγιση
  3. Οι νέες Σπουδές Γραμματισμού (New Literacy Studies)
  4. Ο λειτουργικός και ο κριτικός Γραμματισμός
  5. Οι θεωρίες της πολυτροπικότητας και των πολυγραμματισμών.

Στη συνέχεια θα αναγνωριστούν στοιχεία των θεωριών αυτών στα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα και σε ποικίλα εκπαιδευτικά υλικά (μεταξύ αυτών και σε σχολικά εγχειρίδια).

Τέλος, θα γίνουν ασκήσεις εφαρμογής των παραπάνω θεωριών από τους φοιτητές στη διδακτική πράξη σε σχέδια επί χάρτου.