ΚΠΑ344

Θεωρίες Αναλυτικών Προγραμμάτων

Στις παραδόσεις θίγονται ζητήματα που αφορούν το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Μερικά από αυτά είναι:

-          τι μπορούμε να εννοούμε με τον όρο αναλυτικό πρόγραμμα (οι διαφορετικές αντιλήψεις και οι επιστημολογικές παραδοχές που τις στηρίζουν),

-          τύποι αναλυτικών προγραμμάτων (ποια αντίληψη κρύβει ο καθένας από αυτούς για το τι είναι το αναλυτικό πρόγραμμα),

-          τι μπορεί να περιλαμβάνει ένα αναλυτικό πρόγραμμα και το ζήτημα των επιλογών,

-          η έννοια της στοχοθεσίας στο αναλυτικό πρόγραμμα και στο σχεδιασμό της διδασκαλίας,

-          μοντέλα ανάπτυξης αναλυτικών προγραμμάτων και οι συνέπειες καθενός από αυτά στη διδασκαλία και στη μάθηση

-          μοντέλα αξιολόγησης αναλυτικών προγραμμάτων

-          ο εκπαιδευτικός ερευνητής και το αναλυτικό πρόγραμμα.

 


-          να κατανοήσουν οι φοιτητές τη σύνθετη φύση του Αναλυτικού Προγράμματος και τις λειτουργίες που μπορεί να επιτελεί μέσα στη σχολική τάξη,

-          να προβληματιστεί γύρω από το ρόλο του εκπαιδευτικού απέναντι στο Αναλυτικό Πρόγραμμα.