ΚΠΑ343

Το αναλυτικό πρόγραμμα και ο ρόλος του εκπαιδευτικού

Σκοπός του σεμιναρίου:

Να γνωρίσουν οι φοιτητές μια μεθοδολογία διδασκαλίας και έρευνας, αυτήν της έρευνας δράσης, εφαρμόζοντάς την στην πράξη.

Να δοκιμάσουν συνεργατικές μεθόδους που μπορούν στο μέλλον να συμβάλουν στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Θα γίνουν 4 αρχικά εισαγωγικά μαθήματα, κατά τα οποία με εισήγηση θα δοθούν:

  • τα βασικά χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής έρευνας δράσης
  • οι τρόποι διενέργειας και οι μορφές που μπορεί να πάρει
  • οι εκπαιδευτικοί τομείς στους οποίους μπορεί να αξιοποιηθεί
  • τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού ερευνητή και τα οφέλη που προκύπτουν για την επαγγελματική του ανάπτυξη

Οι εισηγήσεις αυτές θα βασιστούν σε παραδείγματα, ώστε οι φοιτήτριες/ές να αντιληφθούν από την αρχή την πρακτική διάσταση της έρευνας δράσης και να συνειδητοποιήσουν ότι πρόκειται για μια μεθοδολογία που βασίζεται στην αλληλεπίδραση της θεωρίας με την πράξη.

Στη συνέχεια οι φοιτήτριες/ές χωρίζονται σε πενταμελείς ομάδες και σε συνεργασία με σχολεία επιχειρούν μικρής διάρκειας έρευνες δράσεις.

Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να κάνει δύο διδακτικές παρεμβάσεις σε συνεργαζόμενα σχολεία. Κάθε παρέμβαση θα αναπτυχθεί σε ερευνοδρασιακό πλαίσιο: σχεδιασμός-υλοποίηση-συλλογή δεδομένων-αξιολόγηση.

  • Ο αρχικός σχεδιασμός θα βασιστεί σε  άξονες – παραμέτρους, που θα προκύψουν από το Αναλυτικό Πρόγραμμα, διαφορετικούς για κάθε ομάδα, τους οποίους θα επεξεργαστεί κάθε ομάδα.
  • Η υλοποίηση θα γίνει από μια/ένα φοιτήτρια/ή, ενώ οι άλλοι θα λειτουργήσουν ως παρατηρητές.
  • Δεδομένα θα συλλέξουν από τρεις πηγές: Φοιτητές (ημερολόγια, φύλλα παρατήρησης), εκπαιδευτικός σχολείου (φύλλα παρατήρησης, συνέντευξη), μαθητές (ερωτηματολόγιο, ομαδική συνέντευξη).
  • Η αξιολόγηση θα βασιστεί στα δεδομένα που έχουν συλλεγεί.

Μετά το σχεδιασμό και την υλοποίηση γίνονται συναντήσεις εποπτείας με τον διδάσκοντα, ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση λειτουργεί ως διευκολυντής (…).

Κάθε ομάδα στη συνέχεια παρουσιάζει στην ολομέλεια τόσο την διδακτική παρέμβαση όσο και την αξιολόγηση και ακολουθεί συζήτηση, σχετικά με την ίδια την παρέμβαση όσο και με τα όσα αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους (3+3 μαθήματα).

Ανάμεσα στις δυο παρεμβάσεις μπορεί να γίνει ένα μάθημα, όπου θα γίνει λόγος για την αξιοποίηση των δεδομένων που έχουν συλλεγεί.

Ακολουθούν δυο μαθήματα στα οποία:

α) συσχετίζονται οι συγκεκριμένες έρευνες δράσης με τα αρχικά χαρακτηριστικά που είχαμε επισημάνει και οι φοιτήτριες/ές αναφέρονται στις δυσκολίες που συνάντησαν και β) συσχετίζεται η έρευνα δράσης με την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού.

Ως τελική εργασία:

Κάθε ομάδα οφείλει να παραδώσει καταγεγραμμένη την έρευνα-δράσης που διεξήγαγε με τα τελικά συμπεράσματα και τα ερωτήματα που συνεχίζουν να μένουν μετέωρα ή άλλα που δημιουργήθηκαν.

Κάθε φοιτήτρια/ής οφείλει να παραδώσει:

Μια έκθεση αυτό-αξιολόγησης (πώς ξεκίνησε, που κατέληξε, ποια προβλήματα αντιμετώπισε, ποια επέλυσε, ποια ερωτήματα μένουν αναπάντητα).

Ένα θεωρητικό άρθρο που αξιοποίησε στη διδακτική παρέμβαση και τον τρόπο που το αξιοποίησε.

Τον επανασχεδιασμό στον οποίο θα μπορούσε να βασιστεί η συνέχιση της έρευνας δράσης.