ΚΠΑ331

Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (19ος αι –δεκ. 1950)

Σκοπός του μαθήματος: Να διερευνηθεί και να κατανοηθεί η συμβολή γνωστών στην Ιστορία της Εκπαίδευσης Ελλήνων παιδαγωγών στη διαμόρφωση της παιδαγωγικής σκέψης και της εκπαιδευτικής πράξης στον ελληνόφωνο χώρο κατά το 19ο – δεκ. 1930. Ειδικότερα στόχοι είναι: α) να γνωρίσουν οι φοιτητές/τριες τις παιδαγωγικές θεωρίες/αντιλήψεις που επικρατούν στον ελληνικό χώρο κατά την εξεταζόμενη περίοδο, β) να γνωρίσουν το έργο (δημοσιευμένες θέσεις/αντιλήψεις για την εκπαίδευση, παιδαγωγική εργογραφία και εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδευτικές παρεμβάσεις) των Ελλήνων παιδαγωγών της περιόδου, γ) να σκιαγραφήσουν τη συμβολή τους στη διαμόρφωση της παιδαγωγικής σκέψης και της εκπαιδευτικής πραγματικότητας στην ελληνόφωνο χώρο, δ)  να αποτιμήσουν συγκριτικά τις θέσεις και το έργο των γυναικών εκπαιδευτικών/παιδαγωγών   της ίδιας περιόδου (ενδεικτικές περιπτώσεις)

Οργάνωση του μαθήματος:

Το μάθημα διαρθρώνεται σε 2 κύκλους: α) εισηγήσεις, β) εκπόνηση-παρουσίαση εργασιών. α) Οι εισηγήσεις αφορούν στην παρουσίαση από τη διδάσκουσα των παιδαγωγικών θεωριών/αντιλήψεων που εμφανίζονται στον ελληνικό/ελληνόφωνο χώρο κατά τον 19ου-έως τα μέσα του 20ού και διαμορφώνουν την εκπαιδευτική φιλοσοφία, τη δομή, την οργάνωση και τα περιεχόμενα της εκπαίδευσης και τις προδιαγραφές διδασκαλίας στον εντός και εκτός συνόρων ελληνόφωνο χώρο. Η παρουσίαση των παιδαγωγικών θεωριών και ρευμάτων θα γίνει ολιστικά : εμφάνιση στη δυτική παιδαγωγική σκέψη και στη δυτική εκπαιδευτική πραγματικότητα, και διαφοροποιήσεις-μεταφορά στον ελληνικό χώρο. Για κάθε θεματική των εισηγήσεων θεωρείται αναγκαία η μελέτη από τους φοιτητές/τριες συγκεκριμένων έργων ή αποσπασμάτων αυτών, τα οποία σημειώνονται στο πρόγραμμα διδασκαλίας στην αντίστοιχη θεματική. β) Οι εργασίες  θα είναι ατομικές ή ομαδικές και θα αφορούν σε συγκεκριμένες μορφές της ελληνικής παιδαγωγική σκέψης και εκπαίδευσης με στόχο την κριτική παρουσίαση των παιδαγωγικών τους απόψεων και των εκπαιδευτικών τους παρεμβάσεων. Οι εργασίες θα στηρίζονται σε πρωτογενές (έργα παιδαγωγών, υλικό των εκπαιδευτικών τους παρεμβάσεων) και δευτερογενές υλικό. Η παρουσίαση και συγκρότηση της εργασίας θα πρέπει να τοποθετεί κριτικά το έργο του/της παιδαγωγού στο παιδαγωγικό/ιστορικό πλαίσιο που παρουσιάζεται εισαγωγικά. . Τα θέματα των εργασιών επιλέγονται με την έναρξη του μαθήματος. Για κάθε εργασία προτείνεται ενδεικτική βιβλιογραφία (πρωτογενείς πηγές και δευτερογενείς), ενώ η γενική βιβλιογραφία (επίσης ενδεικτική) είναι βοηθητική για την εκπόνηση όλων των εργασιών. Οι παρουσιάσεις των εργασιών αρχίζουν με το πέρας των εισηγήσεων.

ΟΛΑ ΟΣΑ αφορούν στο μάθημα ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ στην ιστοσελίδα του μαθήματος

Αξιολόγηση: α) μελέτη υλικού παραδόσεων-συμμετοχή: 15%, β) παρουσίαση εργασίας: 20%, γ) εργασία (ολοκληρωμένη, σε έντυπη μορφή): 65%