ΚΠΑ032

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙ.

Σκοπός του μαθήματος είναι η κριτική προσέγγιση της διελκυνστίδας «μεταρρύθμιση – αντι-μεταρρύθμιση» στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στη διάρκεια του 20ού αιώνα. Ειδικότερα, επιδιώκεται α) να παρουσιαστεί και διερμηνευτεί το φαινόμενο μιας σειράς προσπαθειών εκσυγχρονισμού του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και των αντίστοιχων ανατροπών τους που ταλάνισαν τον εκπαιδευτικό θεσμό και την ελληνική κοινωνία του 20ού αιώνα, β) να αναλυθεί και να παρουσιαστεί η ιδιόμορφη (φαντασιακή και πραγματική) σύνδεση των εκπαιδευτικών θέσεων και αντι-θέσεων με συγκεκριμένες πολιτικο-ιδεολογικές τοποθετήσεις και να παρουσιαστούν οι κοινωνικές  δυνάμεις, οι πολιτικές ιδεολογίες και οι εκπαιδευτικές κατευθύνσεις που συνδέονται με ή εκπροσωπούνται στις συνεχείς αντιπαραθέσεις και δ) να συζητηθεί η σχέση του θέματος μελέτης  με τις έως σήμερα αγκυλώσεις του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος..

Περιεχόμενα: Εισαγωγικά συζητούνται θέματα ορολογίας και παρουσιάζεται η δομή και τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού συστήματος στα τέλη του 19ου αιώνα, παράλληλα με τα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας των αρχών του 20ού. Στη συνέχεια συζητούνται οι πρώτες αμφισβητήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος και επιμέρους χαρακτηριστικών του και παρουσιάζονται οι πολιτικές δυνάμεις και οι κοινωνικές ομάδες που συντάσσονται με την αμφισβήτηση ή την υπεράσπιση της καθεστηκυίας εκπαιδευτικής τάξης πραγμάτων, και οι εκπαιδευτικές κατευθύνσεις που διαμορφώνονται. Οι σημαντικότεροι μεταρρυθμιστικοί σταθμοί (έως τη μεταρρύθμιση 1982-85), αποτελούν το κύριο κορμό των παραδόσεων, σε συνάρτηση με το πολιτικο-ιδεολογικό και κοινωνικο-οικονομικό ιστορικό πλαίσιο. Οι νέες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες από τα τέλη του 20ού αιώνα (1997 και εξής) έως και τις εξαγγελθείσες και «υπό συζήτηση» σήμερα αλλαγές στη βαθμίδα του Λυκείου θα ενταχθούν στις θεματικές της παράδοσης με στόχο μια ιστορική ερμηνεία των σημερινών εκπαιδευτικών αδιεξόδων και των συνδεόμενων με αυτά ιδεολογικών αγκυλώσεων της ελληνικής κοινωνίας

Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών θα στηριχτεί σε γραπτή εξέταση με βάση τα προτεινόμενα εγχειρίδια και επιλεγμένη βιβλιογραφία. Παρέχεται η δυνατότητα παρουσίασης εργασιών στο πλαίσιο των παραδόσεων. Στην περίπτωση αυτή η εργασία αξιολογείται με κλίμακα 1-2 και το γραπτό με 1-8.

Ο προγραμματισμός του μαθήματος, οι θεματικές του και η βοηθητική βιβλιογραφία (πέραν των εγχειριδίων) έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος