ΚΠΑ021

Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης (Διδ. Επάρκεια)

Σκοποί του μαθήματος - περιεχόμενα

 • η κατανόηση από τους φοιτητές της σημασίας του πεδίου της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και του ρόλου της στην ερμηνεία της σχέσης Εκπαίδευσης και Κοινωνίας
 • Η εξοικείωση των φοιτητών με την ορολογία του επιστημονικού αυτού πεδίου
 • Πρωτεργάτες της Κοινωνιολογίας
 • Κοινωνικοποίηση & Κοινωνικός Έλεγχος
 • Στάσεις – στερεότυπα - προκαταλήψεις
 • Κοινωνιολογία της ομάδας
 • Κοινωνικές λειτουργίες της Εκπαίδευσης
 • Ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών
 • Εκπαιδευτικό σύστημα και κοινωνική κινητικότητα
 • Γλώσσα και σχολική επίδοση
 • Κοινωνικός ρόλος σχολικής αξιολόγησης
 • Ιδεολογικοπολιτικές λειτουργίες της Εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτικές αλλαγές και εκδημοκρατισμός
 • Γνώση, ιδεολογία και εκπαίδευση
 • Σχολείο και τοπική αυτοδιοίκηση, κράτος
 • Το σχολείο ως κοινωνικός οργανισμός

Στόχοι του μαθήματος

 • Η παροχή όλων εκείνων των εφοδίων στους φοιτητές που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα της ανάλυσης της Κ. Ε.
 • Η προετοιμασία ερευνητών σε ανάλογα θέματα

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

 • Ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων κατανόησης, ανάλυσης, σύνθεσης και σύγκρισης εννοιών στο γνωστικό αντικείμενο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης
 • Ανάπτυξη χρήσιμων δεξιοτήτων (χρήση Η/Υ, χρήση powerpoint, οργάνωση και παρουσίαση πληροφοριών, σύνταξη κειμένου εργασίας)

Αξιολόγηση

 • Η αξιολόγηση του μαθήματος θα προκύπτει:
  • Α) από την κατάθεση εργασίας, γραπτώς ως 3.500 λέξεις ή
  • Β) από γραπτές εξετάσεις

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Φραγκουδάκη Α., Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Παπαζήσης
 • Querioz, Jean Manuel, (2000), Το σχολείο και οι κοινωνιολογίες του, εκδόσεις Gutenberg