ΚΜΑ250

Εισαγωγή στη Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών

Το συγκεκριμένο μάθημα αποβλέπει στην εξοικείωση των φοιτητών με τους τρόπους διεξαγωγής εμπειρικής έρευνας και τα επιστημολογικά όρια των επιμέρους τεχνικών. [ακολουθεί το προτεινόμενο περιεχόμενο]

Οι συγκρούσεις των μεθόδων (Διαπλοκή θεωρίας, μεθόδων και δεδομένων, ποιοτικό και ποσοτικό). Η μέτρηση στις κοινωνικές επιστήμες (Θεωρητικές έννοιες, μεταβλητές και μέτρηση, απαιτούμενες ιδιότητες μέτρησης). Ο σχεδιασμός στην κοινωνική έρευνα (Συνθήκες παρατήρησης, Ιδιαιτερότητες της παρατήρησης στις κοινωνικές επιστήμες). Στάδια έρευνας (Διατύπωση Ερωτήματος Έρευνας, Κατασκευή αντικειμένου έρευνας, Κατάστρωση του Σχεδίου Έρευνας, Διεξαγωγή Έρευνας, Ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων).