ΚΚΓ140

Ιστορική Κοινωνιολογία

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με μία ιδιάζουσα μεθοδολογική τάση των κοινωνικών επιστημών, την οποία μπορούμε σε γενικές γραμμές να ονομάσουμε «ιστορική κοινωνιολογία». Αρχικά, θα γίνουν κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις αναφορικά με τη διαχρονική πορεία της σχέσης μεταξύ των επιστημών της ιστορίας και της κοινωνιολογίας, από τον 19ο αιώνα μέχρι τις μέρες μας, και θα παρουσιαστεί εν συντομία η διαδικασία συγκρότησης της ιστορικής κοινωνιολογίας ως αυτόνομου ερευνητικού και θεωρητικού κλάδου των κοινωνικών επιστημών, κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Στη συνέχεια θα μελετηθεί το έργο επιφανών ιστορικών κοινωνιολόγων και θα συζητηθεί η συγκεκριμένη θεωρητική και μεθοδολογική συνεισφορά του καθενός στην ανάπτυξη του κλάδου. Τέλος, θα επιχειρηθεί μια κατηγοριοποίηση-ταξινόμηση των σύγχρονων μελετών με ιστορικο-κοινωνιολογικό προσανατολισμό, με κριτήριο τον τύπο της επιστημονικής εξήγησης που προτείνουν, και θα συζητηθούν κάποια επιστημολογικά προβλήματα που ανακύπτουν για κάθε κατηγορία ξεχωριστά