ΚΚΑ411

Κοινωνιολογία του εθνικισμού

Τα έθνη, ως κοινωνικές ομαδώσεις που προσδιορίζουν με τρόπο ηγεμονικό την ταυτότητα των ανθρώπων στις μέρες μας, το εθνικό κράτος, ως η κατεξοχήν μορφή πολιτικής οργάνωσης στο σύγχρονο κόσμο, και ο εθνικισμός, ως γενική και σχεδόν απόλυτη αρχή νομιμοποίησης της πολιτικής στη σύγχρονη κοινωνία, συνιστούν φαινόμενα που, παρά τη σημασία τους, θεωρούνται συνήθως μάλλον ως «αυτονόητα» και δεν προσεγγίζονται με τρόπο επιστημονικό. Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η κριτική προσέγγιση των εννοιών του «έθνους», του «εθνικού κράτους» και του «εθνικισμού», υπό το πρίσμα της ιστορικής και πολιτικής κοινωνιολογίας, και ο στοχασμός πάνω σε εκείνες τις όψεις του εθνικού φαινομένου, τις οποίες η ίδια η εθνικιστική ιδεολογία τείνει να αγνοεί ή και να αποσιωπά.