ΚΚΑ110

Κοινωνιολογική θεωρία

Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στην ιστορία της κοινωνιολογικής θεωρίας και της σχέσης της με τη γενική ανθρωπολογία. Είναι οργανωμένο σε έξι ενότητες. Στην πρώτη εξετάζονται οι συνθήκες γένεσης της κοινωνιολογίας και η σχέση της τελευταίας με τη γενική ανθρωπολογία και την ιστορία. Στη δεύτερη γίνεται η γενική παρουσίαση των διαφορετικών θεωριών αντικειμένου  και της μεθοδολογίας που αντιστοιχεί στην κάθε θεωρία. Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζεται ο ιστορικός υλισμός, με έμφαση το έργο του Μαρξ. Στη τρίτη ενότητα εξετάζεται ο εμπειρισμός, με έμφαση στο έργο του Παρέτο. Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζεται ο μεθοδολογικός ατομικισμός, με έμφαση στο έργο του Βέμπερ. Στην πέμπτη ενότητα παρουσιάζεται ο θετικισμός, με έμφαση το έργο του Ντυρκάιμ. Η τελευταία ενότητα είναι συμπερασματική και παρουσιάζονται συγκριτικά τα διάφορα ρεύματα.


Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές τις προϋποθέσεις συγκρότησης της κοινωνιολογίας. Αυτό περνά μέσα από την ταυτόχρονη κατανόηση των κοινωνικών θεωριών και της μεθοδολογίας πάνω στην οποία στηρίχτηκε η εγκυρότητα των προηγούμενων θεωριών.