ΚΔΓ495

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Στην ελληνική κοινωνία ο θεσμός της οικογένειας είναι φορτισμένος με σημαντικό συμβολικό βάρος. Θεωρείται ως ο κατ’ εξοχήν θεσμός αναπαραγωγής της πολιτισμικής ταυτότητας. Οι αρχές που διέπουν τη δημιουργία και τη λειτουργία της είναι ισχυρά προσδεδεμένες σε παραδοσιακές συντεταγμένες, γεγονός που δικαιολογεί την αντίστοιχα προεξέχουσα θέση του θεσμού του γάμου στην Ελλάδα, κατ’ αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ωστόσο, η διαδικασία του εκσυγχρονισμού και της οικονομικής ανάπτυξης επηρεάζει καθοριστικά την οικογένεια στη χώρα μας, προκαλώντας ασυμβατότητες και συγκρούσεις.

Ενδεικτική Θεματολογία:

κοινωνιολογικές προσεγγίσεις και ιδέες γύρω από την οικογένεια. Οι σχέσεις συγγένειας. Επίκαιροι προβληματισμοί σε συνάρτηση με τους ρόλους και την κατανομή αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο της οικογενειακής ζωής. Οικογένεια και σύγχρονη κοινωνία (οικογένεια και κοινωνικός έλεγχος, οικογένεια και κοινωνική εξουσία, η γυναίκα μέσα στην οικογένεια και την κοινωνία- γυναικεία απασχόληση και μητρότητα, η οικογενειακή τάξη ανάμεσα στην ιδιωτική και δημόσια τάξη).


Στο πλαίσιο του προτεινόμενου Σεμιναρίου προτείνεται η διεπιστημονική προσέγγιση ζητημάτων αιχμής που άπτονται της οικογένειας, με έμφαση στην ελληνική οικογένεια: χαρακτηριστικά, μεταβολές, συγκρούσεις. Οι στόχοι είναι δύο: Αφενός, η μελέτη σύγχρονων κειμένων, τα κείμενα αυτά είτε είναι θεωρητικά, είτε αναφέρονται σε ερευνητικά δεδομένα για την οικογένεια στην Ελλάδα. Από μεθοδολογική άποψη, η προτεινόμενη προσέγγιση συνιστά ένα ενδιαφέρον παράδειγμα δόμησης επιστημονικού αντικειμένου επί ενός θέματος εξαιρετικά ευαίσθητου και επίκαιρου. Αφετέρου, μέσα από την εκπόνηση της αναγκαίας εργασίας οι φοιτητές ασκούνται μεταξύ άλλων στην σύνταξη μίας περίληψης που προκύπτει από την ανασυγκρότηση του έργου του συγγραφέα, με διαφοροποίηση απαιτήσεων αναλόγως της θεωρητικής ή όχι φύσης του εκάστοτε κειμένου.