ΚΔΓ160

Μουσεία: Ανθρωπολογικές και Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις

Τα τελευταία χρόνια τα μουσεία έχουν εξελιχθεί σε δυναμικούς χώρους προβολής και διαχείρισης της πολιτιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς. Δίπλα στα παλαιά εθνικά και περιφερειακά μουσεία αναπτύχθηκαν μουσεία που προβάλλουν νέες ή αναπροσαρμοσμένες θεματικές διεκδικήσεις, ένα νέο κοινό (λαογραφικά, ιστορικά, ναυτικά, αγροτικά, βιομηχανικά, τεχνολογικά και επιστημονικά μουσεία κ.λ.π.). Η έννοια του μουσείου διευρύνεται για να συμπεριλάβει τόπους μνήμης και ποικίλες αναπαραστάσεις και ανασυνθέσεις του παρελθόντος. Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση όλων αυτών των πρακτικών μέσα από τις θεωρητικές και τις επιστημολογικές τους συγκροτήσεις.