ΚΨΒ398

Σχέσεις και επικοινωνία σχολείου και οικογένειας

Το σεμινάριο «Σχέσεις και Επικοινωνία σχολείου και οικογένειας» αποσκοπεί στην επιστημονική κατάρτιση, αμφίδρομη πληροφόρηση και εξοικείωση των Φοιτητών του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών με θεωρητικά και εμπειρικά ζητήματα τόσο της Ψυχολογίας του παιδιού όσο και της Παιδαγωγικής ενίσχυσης των δεξιοτήτων του μαθητή, μέσα από την ενδυνάμωση των σχέσεων των εκπαιδευτικών με τους γονείς των μαθητών, δηλαδή τη σύνδεση του σχολείου με την οικογένεια. Πιο αναλυτικά, βασικοί στόχοι του σεμιναρίου είναι:

  • Η ανάδειξη της επικοινωνίας μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας,
  • Η βελτίωση των γνώσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών τους σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης τους,
  • Η ανάπτυξη της συνεργασίας των γονέων με τους εκπαιδευτικούς έτσι ώστε η ενθάρρυνση της συμμετοχής των πρώτων στις σχολικές δραστηριότητες θα βοηθήσει τους γονείς στην αποτελεσματικότερη παροχή βοήθειας στα παιδιά τους.