ΚΨΒ395

Ερευνητική προσέγγιση της μάθησης

Θα επιλεγεί προς μελέτη, παρουσίαση και συγγραφή εργασιών ξενόγλωσση και ελληνόγλωσση αρθρογραφία, με επικέντρωση σε ποικίλες μεθοδολογικές στρατηγικές διερεύνησης της γνωστικής ανάπτυξης και προόδου, με στόχο την κριτική θεώρηση των σύγχρονων ψυχολογικών θεωριών και ευρημάτων για τη μάθηση.  Έμφαση θα δοθεί σε δεοντολογικά ζητήματα που άπτονται της ερευνητικής προσέγγισης παιδιών και εφήβων.