ΚΨΒ383

Κοινωνικές διακρίσεις και κανονιστικά όρια

Το σεμινάριο εξετάζει τις αναπαραστάσεις των ατόμων για τις κοινωνικές διακρίσεις – το τι, δηλαδή, γίνεται κατανοητό ως κοινωνική διάκριση – στο σύγχρονο κανονιστικό κλίμα. Αφετηρία της οπτικής που παρουσιάζεται είναι η διαπίστωση ότι οι άλλοτε αυστηρότεροι κανονιστικοί περιορισμοί στην έκδηλη έκφραση διακρίσεων τείνουν να μεταβάλλονται ή να υποχωρούν. Εδώ εξετάζονται οι κοινωνικές-ψυχολογικές διαστάσεις και οι κοινωνικές επιπτώσεις αυτών των μετασχηματισμών, με βάση τη σύγχρονη βιβλιογραφία.  Οι φοιτητές θα εμπλακούν ενεργά στην προβληματική και τις προϋποθέσεις της εμπειρικής έρευνας, με αντικείμενο τις αναπαραστάσεις των κοινωνικών διακρίσεων.