ΚΨΒ382

Αναπαραστάσεις των κοινωνικών σχέσεων

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι οι κυρίαρχες σήμερα κοινωνικές αναπαραστάσεις για τις σχέσεις που συγκροτούν την κοινωνία, όπως αυτές διαμορφώνονται στο περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης και της επικράτησης της ιδεολογίας της ελεύθερης αγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο θα μας απασχολήσει ειδικότερα ο κεντρικός ρόλος της έννοιας ‘ετερότητα’ και οι συναφείς με αυτήν αξιακές επιταγές, όπως η διαφορετικότητα. Στόχοι του σεμιναρίου είναι από τη μία πλευρά η κριτική εξέταση των παραδοχών που υποβαστάζουν τις σύγχρονες αναπαραστάσεις των κοινωνικών σχέσεων και, από την άλλη, η εξοικείωση των φοιτητών με τις μεθόδους και τεχνικές της εμπειρικής έρευνας σε αυτό το πεδίο.


Στόχοι του σεμιναρίου είναι από τη μία πλευρά η κριτική εξέταση των παραδοχών που υποβαστάζουν τις σύγχρονες αναπαραστάσεις των κοινωνικών σχέσεων και, από την άλλη, η εξοικείωση των φοιτητών με τις μεθόδους και τεχνικές της εμπειρικής έρευνας σε αυτό το πεδίο.