ΚΨΒ369

Η κατανόηση της κοινωνικής δράσης (social acting) κατά την παιδική και εφηβική ηλικία

Στο σεμινάριο θα εξεταστεί η ικανότητα του παιδιού και του εφήβου να αντιλαμβάνεται τα κίνητρα και την πρόθεση της πράξης των άλλων. Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης δεξιότητας παίζει η δυνατότητα για ενσυναίσθηση. Αναφορικά με την εν λόγω δεξιότητα, θα γίνει μία σύγκριση μεταξύ της τυπικής και της άτυπης ανάπτυξης παιδιών με αυτισμό. Έχει φανεί ότι στον αυτισμό, τα χαμηλά επίπεδα συμπάθειας και ενσυναίσθησης συνδέονται με χαμηλή κατανόηση της κοινωνικής δράσης (βλ. Baron-Cohen, 2001̇̇̇ ̇ Hobson, 2011). Επίσης θα εξεταστεί η δυνατότητα του εαυτού για εκπροσώπηση και παρουσίαση, με στόχο την ένταξη σε ομάδες ομηλίκων. Είναι γνωστό ότι οι ομάδες ομηλίκων υποστηρίζουν, μέσω της αποδοχής, την κατανόηση του εαυτού σε συλλογικά πλαίσια (Yang & Balliargeon, 2013). Τέλος, έμφαση θα δοθεί στις κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις που εμπλέκονται στην προαγωγή της κατανόησης της κοινωνικής δράσης κατά την παιδική και εφηβική ηλικία. Οι φοιτητές θα εκπονήσουν γραπτή εργασία που θα βασίζεται σε εμπειρικές μελέτες σχετικές με τα παραπάνω θεωρητικά ζητήματα.