ΚΨΒ368

Θεωρίες πολιτισμικού πλαισίου για την ανθρώπινη ανάπτυξη

Στο σεμινάριο θα δοθεί έμφαση στις πολιτισμικές όψεις της ανθρώπινης ανάπτυξης, αναφορικά με τη διαπραγμάτευση του νοήματος, την επικοινωνία και την αλληλόδραση. Πιο συγκεκριμένα, θα συζητηθεί ο ρόλος των σημαντικών άλλων (της οικογένειας, των οικείων και φίλων, του σχολείου) και του ευρύτερου κοινωνικο-πολιτισμικού περιβάλλοντος στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη από τη βρεφική ως την εφηβική ηλικία. Θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα αν κάποιες αναπτυξιακές λειτουργίες (σχετικά, για παράδειγμα, με τη ρύθμιση ή την έκφραση του συναισθήματος) είναι πολιτισμικά εξαρτώμενες (culture-specific) ή οικουμενικές (culture-free). Οι φοιτητές θα επιλέξουν ένα κείμενο (μέσα από σχετικά επιστημονικά άρθρα που θα δοθούν από τη Διδάσκουσα), προκειμένου να διατυπώσουν ένα συγκεκριμένο ερώτημα, να αναζητήσουν τη σχετική διεθνή βιβλιογραφία και να εκπονήσουν εργασία, μέρος της οποίας θα παρουσιάσουν και προφορικά.