ΚΨΒ364

Κοινωνικές – πολιτισμικές επιδράσεις στη συναισθηματική ανάπτυξη

Στο σεμινάριο θα συζητηθεί ο ρόλος των «σημαντικών άλλων» (της οικογένειας, των οικείων και φίλων, του σχολείου) και του ευρύτερου κοινωνικού-πολιτισμικού περιβάλλοντος στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη από τη βρεφική ως την εφηβική ηλικία. Θα εστιάσουμε σε θεωρίες κοινωνικού κονστρουκτιβισμού, κοινωνικής αλληλεπίδρασης, πολιτισμικού πλαισίου, στη θεωρία του συναισθηματικού δεσμού, καθώς και στην οικο-συστημική προσέγγιση για την ανθρώπινη ανάπτυξη.

Οι φοιτητές θα βασιστούν σε ξενόγλωσσα και ελληνόγλωσσα άρθρα δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Κάθε φοιτητής θα αναλάβει τη διερεύνηση ενός θέματος το οποίο θα παρουσιάσει προφορικά. Στην τελική αξιολόγηση θα ληφθεί υπόψη τόσο η κατανόηση των κειμένων και η δυνατότητα διατύπωσης συγκεκριμένων ερωτήσεων / υποθέσεων προς διερεύνηση και συζήτηση, όσο και η γραπτή εργασία που θα παραδοθεί μετά το πέρας του σεμιναρίου.