ΚΨΒ363

Αυτοβιογραφική μνήμη και συναισθηματική ανάπτυξη

Ο τρόπος που τα νεαρά υποκείμενα ενθαρρύνονται ή όχι από τους σημαντικούς άλλους να εκφράσουν τα θετικά ή αρνητικά τους συναισθήματα σχετίζεται τόσο με τη ρύθμιση του συναισθήματος, όσο και με την κατανόηση του νοήματος των παρελθοντικών τους εμπειριών. Έτσι δομείται σταδιακά η αίσθηση της συνοχής και της συνέχειας του εαυτού στο χρόνο. Στο παραπάνω πλαίσιο, θα αναπτύξουμε το επιχείρημα ότι η αυτοβιογραφική μνήμη είναι κυρίως σχεσιακή και συγκινησιακή.
Η ανάγνωση κειμένων θα εστιαστεί στη σχέση μεταξύ αυτοβιογραφικής μνήμης και συναισθημάτων. Αφενός θα γίνει αναφορά στην ανάδυση και εξέλιξη της αυτοβιογραφικής μνήμης, αφετέρου θα περιγραφούν τα συναισθήματα που σχετίζονται με την επίγνωση και την αξιολόγηση του εαυτού. Θα δοθεί έμφαση στην ανάδυση και συγκρότηση του αφηγηματικού εαυτού, μέσα από μία αναπτυξιακή και πολιτισμική προοπτική.