ΚΨΒ098

Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και «Σημαντικών Άλλων»

 Η παράδοση του μαθήματος «Επικοινωνία μεταξύ μαθητών και Σημαντικών Άλλων» απευθύνεται στην προετοιμασία των Φοιτητών του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών για τους τρόπους και τις τεχνικές προσέγγισης και επικοινωνίας με τους γονείς με σκοπό την εξάσκηση των εκπαιδευτικών στη χρήση δεξιοτήτων και γνώσεων προκειμένου να αποσαφηνίσει δυναμικές, να περιγράψει σχέσεις και να χρησιμοποιήσει επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους για την συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, την πρόβλεψη και τη βελτίωση δυσκολιών μέσα από την ανάδειξη της σχέσης  και την καλλιέργεια της επικοινωνίας μεταξύ των Σημαντικών Άλλων, δηλαδή του σχολείου και οικογένειας. Εξάλλου, ένα τόσο σοβαρό θέμα δεν είναι δυνατό να αφήνεται στα επικοινωνιακά χαρίσματα που διαθέτουν ή όχι οι εκπαιδευτικοί (σε συνάρτηση πάντα με το προσωπικό τους κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό υπόβαθρο).