ΚΨΒ097

Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Η παράδοση του μαθήματος Εκπαιδευτική Ψυχολογία στοχεύει στην εκπαίδευση του μελλοντικού εκπαιδευτικού στην αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση. Μέσα από θεωρητικές και εφαρμοσμένες δουλείες καταξιωμένων εκπαιδευτικών ψυχολόγων, ο μελλοντικός εκπαιδευτικός θα αποκτήσει τις κατάλληλες θεωρητικές αλλά πρακτικές δεξιότητες ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις μέσα στην τάξη. Τέλος, στο παρόν μάθημα θα υποδειχθούν στρατηγικές της διδακτικής αλληλεπίδρασης και πρακτικές υποδείξεις για τη βελτίωση της επικοινωνίας, των κινήτρων, της χρήσης του χρόνου, των αξιολογήσεων και τελικά της μάθησης.