ΚΨΒ070/ΚΨΑ071

Θεωρίες ταυτότητας και ρύθμιση συναισθημάτων

Η ανάπτυξη του μαθήματος αυτού θα επικεντρωθεί γύρω από τις διαδικασίες και τα πιθανά προβλήματα στην συγκρότηση της ταυτότητας στην εφηβεία καθώς και στις συναισθηματικές ρυθμιστικές διαδικασίες ή μηχανισμούς αυτορύθμισης ( συνειδητής ή μη-συνειδητής) που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση «αγχογόνων-στρεσογόνων» καταστάσεων. 

Βασική βιβλιογραφία:

  • Harter, S. (1999). The construction of the self: A developmental perspective. New
  • York, NY: The Guilford Press.
  • Baumeister, R., F. (1993). Self-esteem: The puzzle of low self-regard. New York, NY: Plenum Press.
  • Koole, S.L. (2007) Does emotion regulation help or hurt self regulation? In
  • J.P. Forgas, R.F., Baumeister, and D.M. Tice (Eds.), The Sydney Symposium of Social Psychology. New York, NY: Psychology Press.