ΚΨΒ055

Θεωρίες της Ανθρώπινης Ανάπτυξης

Στο μάθημα θα συζητηθεί η έννοια της ανάπτυξης, οι βιολογικές προσεγγίσεις της ανάπτυξης (Gessel, ηθολογία, κοινωνιοβιολογία), οι ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις  της ανάπτυξης (Freud, Erikson), οι συμπεριφοριστικές προσεγγίσεις της ανάπτυξης (Watson, Skinner, Sears, Bandura) και οι γνωστικές προσεγγίσεις της ανάπτυξης των Piaget, Vygotsky και Bruner. Στο τέλος θα γίνει συγκριτική θεώρηση των παραπάνω προσεγγίσεων.

Εξέταση: Γραπτή εξέταση, με ερωτήσεις ανάπτυξης και πολλαπλών επιλογών.

Συγγράμματα:

α) Salkind, N. J. (2004). Εισαγωγή στις θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης. Μτφ. Δ. Μαρκουλής. Αθήνα: Πατάκης.

β) Τίτλος βιβλίου: Κουγιουμουτζάκης, Γ. (επιμ. Έκδ.) (1995) Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον. Ηράκλειο:Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.