ΚΨΒ053

Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ (Διδ. Επάρκεια)

Θα παρουσιαστούν οι κλασικές και σύγχρονες θεωρίες για την ανάπτυξη στη μέση παιδική ηλικία και στην εφηβεία. Σύντομη αναφορά θα γίνει και στις μετέπειτα αναπτυξιακές περιόδους (αναδυόμενη ενηλικίωση, νεότητα, μέση ηλικία, τρίτη ηλικία, συνείδηση του θανάτου). Έμφαση θα δοθεί στις κοινωνικές, συναισθηματικές και γνωστικές όψεις της ανάπτυξης. Επίσης, θα γίνει αναφορά σε σύγχρονα ζητήματα της προσαρμογής και κοινωνικοποίησης των παιδιών και των εφήβων στα νέα κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν σχετικές εμπειρικές μελέτες, με στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με τη μεθοδολογία της έρευνας στην αναπτυξιακή ψυχολογία.

Συγγράμματα  

  1. Coleman, J. C. (2013). «Ψυχολογία της εφηβικής ηλικίας». Αθήνα: Gutenberg.
  2. Χατζηχρήστου, Χ. και Μπεζεβέγκης, Η. (2012). «Θέματα Ανάπτυξης και Προσαρμογής των Παιδιών στην Οικογένεια και στο Σχολείο». Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.