ΚΨΒ053

Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ

Η παράδοση αποτελεί συνέχεια της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας Ι (από τη γέννηση έως και τη νηπιακή ηλικία). Θα παρουσιαστούν οι κλασικές και σύγχρονες θεωρίες για την ανάπτυξη στη μέση παιδική ηλικία και στην εφηβεία. Σύντομη αναφορά θα γίνει και στις μετέπειτα αναπτυξιακές περιόδους (νεότητα, μέση ηλικία, τρίτη ηλικία, συνείδηση του θανάτου). Έμφαση θα δοθεί στις κοινωνικές, συναισθηματικές και γνωστικές όψεις της ανάπτυξης. Επίσης, θα γίνει αναφορά σε σύγχρονα ζητήματα της προσαρμογής των παιδιών και των εφήβων στα νέα κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια στα οποία  πραγματοποιείται η μετάβαση από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν σχετικές εμπειρικές μελέτες, με στόχο την εξοικείωση των φοιτητών με τη μεθοδολογία της έρευνας στην αναπτυξιακή ψυχολογία. Η ύλη θα καλυφθεί και από σημειώσεις των διδασκόντων.

Προτεινόμενα Συγγράμματα

  1. Lehalle, Η. & Mellier, D. (2009). Ψυχολογία της Ανάπτυξης. Παιδική ηλικία και εφηβεία (Επ. Έκδ. Λ. Μπεζέ). Αθήνα: Πεδίο.
  2. Cole, Μ. & Cole, S.R. (2002). Η ανάπτυξη των παιδιών: εφηβεία. (Τόμος Γ). Αθήνα: Gutenberg.