ΚΨΒ052

Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι

Στην παράδοση θα συζητηθούν θέματα γνωστικής και ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης από την αρχή της ζωής ως και τη μέση παιδική ηλικία. Οι θεματικές στις οποίες θα δοθεί έμφαση είναι οι εξής:

  • Η ανάπτυξη της αντίληψης, της μνήμης, της γλώσσας και της σκέψης
  • Συμβολικά συστήματα και μάθηση
  • Ψυχοκοινωνική ανάπτυξη και σχέσεις με σημαντικούς άλλους
  • Αμοιβαία συναισθηματική ρύθμιση και συναισθηματικοί δεσμοί
  • Κοινωνικές - πολιτισμικές επιδράσεις κατά την ανάπτυξη

Επίσης, θα αναφερθούμε στη σχέση γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, στα διεπιστημονικά πεδία κατανόησης της ανθρώπινης ανάπτυξης, καθώς και σε ζητήματα μεθοδολογίας και δεοντολογίας στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία.

Τα παραπάνω ζητήματα θα συζητηθούν στο πλαίσιο κλασικών θεωρητικών προσεγγίσεων (ψυχοδυναμικών, γνωστικών, συμπεριφορικών, κοινωνικής αλληλεπίδρασης ή πολιτισμικού πλαισίου) αλλά και σύγχρονων θεωριών για την ανάπτυξη (θεωρία Δυναμικών Συστημάτων, θεωρία Οικολογικών Συστημάτων, θεωρία της Έμφυτης Διυποκειμενικότητας κ.τ.λ.).

Συγγράμματα:

α) Cole, M. & Cole, S.R. (2002). Η ανάπτυξη των παιδιών (Α’ και Β’ τόμος). Αθήνα: Τυπωθήτω.
β) Lehalle, H. & Mellier, D. (2010). Ψυχολογία της ανάπτυξης: παιδική ηλικία και εφηβεία. (Μετάφραση και επιμέλεια: Λ. Μπεζέ). Αθήνα: Πεδίο.